WYDANIE ONLINE

Definicji kluczowej części zamówienia nie znajdziemy w ustawie Prawo zamówień publicznych ani w dyrektywach. W poniższym tekście spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym zatem są kluczowe części, które zamawiający może zastrzec do osobistego wykonania przez wykonawcę, oraz co to zastrzeżenie oznacza. Przedstawimy również na przykładzie, z jakimi problemami mamy do czynienia przy stosowaniu art. 36a ustawy Pzp w praktyce. Jak zwykle, zwrócimy również uwagę na różne aspekty omawianego zagadnienia.

czytaj więcej »

W maju br. Komisja Europejska przygotowała dla Parlamentu Europejskiego i Rady sprawozdanie w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Warto zauważyć, że wśród państw członkowskich Polska jest na 4. miejscu pod względem liczby pojedynczych użytkowników serwisu eESPD. Sprawdź, do jakich jeszcze wniosków doprowadziły Komisję wyniki ankiety przeprowadzonej w państwach członkowskich UE i jakie kierunki działań zostaną wdrożone w najbliższym czasie.

czytaj więcej »

ProblemZamawiający ogłosił kolejno dwa postępowania w trybach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – budowę placów zabaw. W obu przypadkach nie uzyskał ofert i postępowania zostały unieważnione. Aktualnie planowane jest powierzenie realizacji zamówienia w trybie z wolnej ręki. Czy zaproszony do negocjacji wykonawca powinien sam spełnić warunki udziału postawione w postępowaniu, czy też może przedstawić zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w tym przypadku chodzi o referencje)?

czytaj więcej »

ProblemCzy wolno na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2b ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw udzielić zamówienia uzupełniającego innemu wykonawcy poprzez zawarcie aneksu do starej umowy? Dotychczasowy wykonawca odmawia realizacji zamówienia. W jakiej formie zlecić prace?

czytaj więcej »

ProblemPrzeprowadzam postępowanie na dostawę paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń. Jeden z warunków sformułowałam następująco: „Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w wykonaniu minimum 1 zamówienia (tj. zrealizował dostawy paliw – różnego rodzaju oleju napędowego) w ilości nie mniejszej niż 500 000 litrów, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”.Wykonawca, który prowadzi działalność krócej niż rok, zapytał, czy spełni warunek, jeżeli wykaże, że w całym okresie swojej działalności zrealizował minimum jedno zamówienie w ilości nie mniejszej niż wartość będąca proporcją podanej minimalnej ilości paliwa do okresu prowadzenia działalności gospodarczej (np. jeżeli sprzedaż paliwa była realizowana przez 6 miesięcy, to minimalna ilość wynosi 84 000 litrów). Jakiej odpowiedzi mu udzielić?

czytaj więcej »

wiper-pixel