WYDANIE ONLINE

Środki ochrony prawnej to ważne narzędzie umożliwiające nadzór nad przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotychczas wykonawcy byli pozbawieni realnej weryfikacji tego procesu, ponieważ nie mieli możliwości kwestionowania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach podprogowych.  Ustawodawca znowelizował przepisy w tym zakresie, otwierając nową drogę dla wykonawców. W poniższym artykule opisujemy, jakie środki ma do dyspozycji odwołujący w mniejszych wartościowo postępowaniach, które stanowią znaczącą część rynku zamówień publicznych.   

czytaj więcej »

ProblemW budynku są prowadzone prace remontowe, których głównym celem jest dostosowanie go do potrzeb użytkownika. W czasie remontu zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót nieuwzględnionych w projekcie. W związku z tym należy wykonać nową dokumentację techniczną. Omawiane roboty są na tyle istotne, że nie można ich przeprowadzić w ramach realizacji obecnej umowy i zachodzi konieczność jej rozwiązania. Czy taka czynność ma konsekwencje związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (z uwagi na dodatkowe koszty np. przygotowania nowej dokumentacji i rozwiązania kontraktów towarzyszących tej umowie)?

czytaj więcej »

ProblemZamawiający w ogłoszeniu oraz siwz określił termin realizacji zamówienia od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Ze względu na przedłużającą się procedurę nie jest możliwe zawarcie umowy do 1 czerwca 2017 r. Zamawiający chce unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (z uwagi na art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp). Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie Zamawiający w 2015 roku przeprowadził procedurę przetargową na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej gminy i podległych jej jednostek w latach 2016 i 2017. Umowa została zawarta przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp, tj. przed 28 lipca 2016 r. Zamawiający przewidział wówczas zamówienia uzupełniające w wysokości 20% zamówienia podstawowego, które to 20% zostało wykorzystane w 2016 roku. Czy po wejściu w życie nowelizacji wolno nam w 2017 roku na podstawie przepisu przejściowego dokonać zmiany umowy i zlecić zamówienia stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego (art. 19 ust. 3 pkt 2b ustawy nowelizującej)? Czy zamówienia – usługi, które pojawią się w tym roku i łącznie nie przekroczą 30.000 euro, zamawiający może zlecić poza ustawą Pzp na podstawie jej art. 4 pkt 8?

czytaj więcej »

wiper-pixel