WYDANIE ONLINE

Perspektywa 2014-2020 jest w pełni realizacji. Wiele podmiotów otrzymuje środki z Unii Europejskiej przeznaczone na realizację konkretnego celu. Z czym jednak wiąże się wydatkowanie tych środków. Na co szczególnie uważać przy procedurze zawierania umowy współfinansowanej. Jakich błędów się wystrzegać, aby nie narazić swojej jednostki na zmniejszenie przyznanych środków i konieczność ich pokrycia z własnego budżetu. Zapoznaj się z częścią I omówienia tego niezwykle istotnego zagadnienia. 

czytaj więcej »

ProblemPrzeprowadzam postępowanie na dostawę paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń. Jeden z warunków sformułowałam następująco: „Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w wykonaniu minimum 1 zamówienia (tj. zrealizował dostawy paliw – różnego rodzaju oleju napędowego) w ilości nie mniejszej niż 500 000 litrów, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”. Wykonawca, który prowadzi działalność krócej niż rok, zapytał, czy spełni warunek, jeżeli wykaże, że w całym okresie swojej działalności zrealizował minimum jedno zamówienie w ilości nie mniejszej niż wartość będąca proporcją podanej minimalnej ilości paliwa do okresu prowadzenia działalności gospodarczej (np. jeżeli sprzedaż paliwa była realizowana przez 6 miesięcy, to minimalna ilość wynosi 84 000 litrów). Jakiej odpowiedzi mu udzielić?

czytaj więcej »

Przekazanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej jest zwieńczeniem wysiłku zamawiającego, zmierzającego do wyłonienia wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia. Po wszystkich problemach, z jakimi trzeba było sobie poradzić na etapie przygotowania postępowania, mnóstwie pracy od ogłoszenia postępowania do składania ofert i wreszcie po badaniu i ocenie złożonych ofert nadchodzi czas, by poinformować o wyniku ciężkiej pracy zamawiającego. Poniżej na podstawie wyroków Krajowej Izby Odwoławczej opiszemy, jak po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy Pzp uległ zmianie sposób informacji, które należy przekazać wykonawcom w zakresie punktacji przyznanej w ramach pozacenowych kryteriów oceny.    

czytaj więcej »

ProblemCzy dopuszczalne jest umieszczenie w siwz i projekcie umowy zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo lub przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ilościowego przesunięcia asortymentu (pomiędzy poszczególnymi pozycjami), przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy”?Czy wtedy można dokonywać tych zmian bez aneksowania kontraktu? Czy taki zapis jest zgodny z art. 140 i 144 ustawy Pzp? Postępowania są dzielone na pakiety. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ich liczbę.

czytaj więcej »

wiper-pixel