WYDANIE ONLINE

Wiele instytucji nie radzi sobie ze sprawnym udzielaniem zamówień. Funkcjonujące w organizacjach procesy udzielania zamówień zazwyczaj są bardziej czasochłonne niż sama realizacja zamówienia. Niejednokrotnie niezbędna jest zmiana optyki i podejście do procedury udzielenia zamówienia w sposób menedżerski. Podpowiadamy, jak spróbować usprawnić realizację zakupów w jednostce i jakie narzędzia zastosować, aby zmaksymalizować wykorzystanie własnych zasobów.

czytaj więcej »

Pytanie Zamawiającym w procedurach przetargowych jest powiat, kierownikiem zamawiającego – 2 członków zarządu (przeważnie starosta i wicestarosta). Członków zarządu jest 5. Kierownik zamawiającego chce powierzyć wykonywanie w postępowaniu wszystkich zastrzeżonych dla niego czynności swoim pracownikom. Czy ci mogą się na to nie zgodzić? Czy pracodawca może na podstawie nieprzyjęcia takiego zakresu obowiązków wypowiedzieć umowę o pracę? Czy takie powierzenie może być w ogóle wpisane do zakresu obowiązków pracownika? Czy powinno ono nastąpić jednorazowo, czy raczej dotyczyć osobno każdego przetargu? Czy osobą, której powierza się takie czynności, nie powinien być członek zarządu?

czytaj więcej »

Komisja Europejska wdraża nowe narzędzie. To mechanizm wsparcia zamawiających, który służy prawidłowemu stosowaniu rozwiązań prawnych i „ducha” dyrektyw w sprawach zamówień. Mowa o dobrowolnym mechanizmie oceny ex ante aspektów dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych. Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się, czym jest to rozwiązanie, jakie są jego cele oraz jakie korzyści płyną z jego wdrożenia. 

czytaj więcej »

ProblemRealizujemy projekt partnerski (miasto jest liderem projektu, powiat i gmina – partnerami) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Miasto jako lider projektu oraz beneficjent, który zawarł umowę o jego dofinansowanie, chce przeprowadzić postępowania oraz zawrzeć umowy w naszym imieniu i na naszą rzecz. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych partnerzy udzielą miastu stosownego upoważnienia do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia. Czy po udzieleniu upoważnienia powinniśmy podpisać trójstronne porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia? Czy może każdy z partnerów powinien osobno zawrzeć takie porozumienie z miastem, z uwagi na to, że dla każdego z nich będą prowadzone odrębne postępowania w sprawie udzielania zamówień?

czytaj więcej »

ProblemW przetargu nieograniczonym, w którym nasza oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, podpisano umowę i dostawa została zrealizowana przez konkurencyjną firmę. Chcielibyśmy sprawdzić jej zgodność z żądaniami zamawiającego. W formularzach cenowych nie było wymogu w zakresie informacji dotyczących modelu i producenta zaoferowanych przyrządów. Czy mamy prawo zweryfikować prawidłowość dostawy? Jakich formalności należy dopełnić, aby skutecznie to zrobić?

czytaj więcej »

wiper-pixel