WYDANIE ONLINE

Trwają prace legislacyjne nad budzącym kontrowersje projektem ustawy o jawności życia publicznego. To akt prawny, do którego w ramach prowadzonych konsultacji zgłoszono nadzwyczaj wiele uwag. Dotyka wielu sfer prawa, w tym Prawa zamówień publicznych, do którego planuje się wprowadzić nieznane dotychczas rozwiązania. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, jaki wpływ mają projektowane regulacje ustawy o jawności życia publicznego na system zamówień publicznych w Polsce.

czytaj więcej »

ProblemPostępowanie dotyczy dostawy umundurowania oraz odzieży dla ratowników i personelu medycznego. Drugim obok ceny kryterium oceny ofert jest jakość. Prosiliśmy o dostarczenie próbek w celu sprawdzenia estetyki wykonania, mocowania elementów i ergonomii wykonania. Próbki, które przesłał wykonawca, odbiegają od opisu przedmiotu zamówienia. Żądaliśmy spodni z kieszeniami z rozcięciem po bokach. Wykonawca zaoferował spodnie bez kieszeni i bez rozcięć, z oświadczeniem: „wszystkie pozycje w pakiecie zostaną uszyte zgodnie z siwz”. Czy należy odrzucić taką ofertę jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia? Formularz cenowy wymagał wypełnienia w osobnej kolumnie gramatury tkaniny, która przez wykonawcę nie została w jednej pozycji uzupełniona. Pod tabelą zamawiający nie zaznaczył, że niewypełnienie tej kolumny spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Czy mamy prawo wezwać do uzupełnienia formularza cenowego?

czytaj więcej »

ProblemCzy jako jednostka organizacyjna zamawiającego musimy upubliczniać wszystkie zakupy przeprowadzane w trybie tzw. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na naszej stronie WWW? Obecnie wysyłamy zaproszenia do kilku wykonawców, wyznaczamy termin złożenia oferty, podpisujemy umowę i wszystko dokumentujemy w wersji papierowej.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła wiele zmian w obszarze związanym z badaniem i wyjaśnieniem rażąco niskiej ceny. Jedną ze zmian było usankcjonowanie możliwości badania cen jednostkowych podanych w ofercie. Praktyka stosowania tego przepisu, a co za tym idzie – orzecznictwo, dopiero zaczyna się kształtować.  Warto zatem wiedzieć, jak nie popełnić błędu i rzetelnie zbadać ofertę wykonawcy pod kątem zaniżonych cen jednostkowych. Ponadto warto zwrócić uwagę na konieczność dokumentowania przez zamawiających procesu badania i oceny ofert pod kątem rażącego zaniżania cen w ofertach.Jeden z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej pomoże zdobyć niezbędną w tej materii wiedzę.

czytaj więcej »

W postępowaniu na dostawę zamawiający spodziewa się, że oferty mogą złożyć wykonawcy zagraniczni, oferując towar, za który zamawiający będzie miał obowiązek zapłacić cło. W siwz poinformował, że w przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego, w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny cło, które miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru. Wykonawca zagraniczny złożył ofertę z najkorzystniejszą ceną, która pozwoliłaby mu wygrać przetarg. Zamawiający powiększył tę cenę o należne cło i przez to wykonawca ten „spadł” na dalsze miejsce w rankingu ofert. Czy może on wnieść na tę czynność zamawiającego skuteczne odwołanie do KIO?

czytaj więcej »

ProblemW postępowaniu na roboty budowlane zamawiający jako jedno z pozacenowych kryteriów oceny ofert przyjął okres gwarancji. Zaznaczył jednocześnie, że nie może być on krótszy niż 5 lat. Wykonawca odręcznie wpisał w odpowiednim miejscu formularza oferty liczbę, którą można odczytać zarówno jako 5, jak i 6 lat. Po ustaleniu punktacji dla wszystkich złożonych ofert stwierdzono, że oferta wykonawcy bez względu na interpretację tego dwuznacznego zapisu kwalifikuje się jako najkorzystniejsza. W jaki sposób wyjaśnić tę sytuację?

czytaj więcej »

ProblemOkazało się, że termin wykonania robót budowlanych z zawartej przez nas umowy ulegnie znacznemu przedłużeniu, ponieważ wykonanie zadania jest uzależnione od realizacji drugiego, realizowanego przez gminę zamówienia (zmiana ta została przewidziana w siwz). Czy zamawiający może zmienić warunki płatności określone w umowie i zapłacić wykonawcy za dotychczas wykonane roboty? Nie przewidzieliśmy płatności częściowych, ale w związku z faktem, że zakończenie zadania nastąpi dopiero w przyszłym roku, chcielibyśmy zapłacić chociaż za część robót.

czytaj więcej »

wiper-pixel