WYDANIE ONLINE

Można śmiało powiedzieć, że niejednolita interpretacja przepisów zakorzeniła się w polskim systemie zamówień publicznych. Podmioty uczestniczące w procesie udzielania zamówień publicznych nie są pewne podejmowanych decyzji oraz tego, jaki finał znajdą one zarówno przed organami kontrolnymi, jak i orzekającymi. Do tego wachlarza wątpliwości dołączyło zagadnienie terminu związania ofertą. W poniższym tekście nasz autor opisuje różne wykluczające się stanowiska. Zapoznaj się z nimi, aby móc podejmować świadome czynności w prowadzonym postępowaniu.

czytaj więcej »

LeadZmiany umów muszą być dokonywane bardzo ostrożnie. Głównym wyznacznikiem ich modyfikacji jest analiza, czy zmienione warunki kontraktu, jeżeli nie zostały w nim przewidziane, mają wpływ na równowagę w postępowaniu w stosunku do innych wykonawców. Dotkliwie przekonał się o tym jeden z beneficjentów, który działając w dobrej wierze i mając na celu  realizację projektu, zmienił umowę z wykonawcą. Jak się okazało, nieuprawnienie. Zapoznaj się z poniższym omówieniem i sprawdź, jak nie popełniać błędów i w jaki sposób zagwarantować sobie prawo do wprowadzana modyfikacji bez narażania się na zarzuty organów kontrolnych.

czytaj więcej »

ProblemCzy można wszcząć postępowanie o zamówienie publiczne na robotę budowlaną, której wartość szacunkowa wynosi 24.380.000 zł, jeśli zamawiający dysponuje kwotą przeznaczoną na realizację zamówienia w wysokości 15.000.000 zł?

czytaj więcej »

ProblemZamawiający posiada regulamin udzielania zamówień sektorowych nieprzekraczających progów unijnych. Zawarte w nim zapisy zobowiązują do zatrzymania wadium m.in. w sytuacji, gdy „wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, nie złożył ich w wyznaczonym terminie, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”. Zatrzymanie wadium nie jest zależne – tak jak w przypadku art. 46 ust. 4a ustawy Pzp – od braku możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Czy regulamin może różnić się od ustawy Pzp w tej kwestii?

czytaj więcej »

wiper-pixel