WYDANIE ONLINE

Ograniczenie grup wykonawcó, mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia musi być uzasadnione przedmiotem zamówienia oraz nie godzić w zasadę proporcjonalności i równego traktowania podmiotów. Ma to również zastosowanie do postawienia wymogu zatrudniania osób z tzw. grup marginalizowanych. Wewnętrzne wytyczne zamawiającego mogą okazać się niewystarczające, aby warunki takie zostały uznane za dopuszczalne. Nawet jeżeli zamówienie udzielane jest przez instytucję zamawiającą, która powinna działać na rzecz przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu.

czytaj więcej »

Wiele już powiedziano, mnóstwo też napisano na temat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko województwu łódzkiemu. Czas zatem przyjrzeć się temu, w jaki sposób to orzeczenie wpłynęło na praktykę uczestników rynku zamówień publicznych. Poniżej omówimy kilka wyroków Krajowej Izby Odwoławczej wydanych  na podstawie przywołanego orzeczenia TSUE.

czytaj więcej »

Problem W siwz na usługi leśne w 2017 roku zawarliśmy zapis, że wadium w formie pieniądza uznaje się za wniesione w chwili wpływu na rachunek bankowy zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do 4 grudnia 2017 r. włącznie. Termin składania ofert ustalono na 5 grudnia 2017 r. do godz. 8.30. Zapis wynikał z faktu, że w momencie otwarcia ofert nie mamy aktualnego wydruku z banku, gdyż pierwsza sesja z przelewami jest o godz. 11. Czy naruszyliśmy tym przepisy ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Jesteśmy po otwarciu ofert. Cena najtańszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Przypuszczamy, że wkrótce otrzymamy więcej środków, jednak na razie nie mamy takiej gwarancji. Zbadaliśmy oferty pod kątem omyłek i rażąco niskiej ceny. Czy możemy już teraz dokonać ich punktacji i wezwać najwyższej ocenionego wykonawcę do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp? A może w chwili obecnej nie należy narażać wykonawcy na wydatki, skoro nie mamy środków na zamówienie?

czytaj więcej »

ProblemZamawiający musi zlecić aktualizację wykonanej kilka lat temu dokumentacji projektowej. Wartość zamówienia wynosi około 50.000 zł. W umowie na wykonanie dokumentacji nie zawarto zapisów o przeniesieniu praw autorskich do projektu. Aktualnie wykonawca usługi żąda zawarcia z nami umowy w tym przedmiocie. Dopiero wtedy wyrazi zgodę na przekazanie praw autorskich. Zamawiający w planie postępowań zawarł informacje o zamiarze wszczęcia kilku procedur na wykonanie dokumentacji projektowych, których łączna wartość przekracza 30.000 euro. Czy może zlecić aktualizację dokumentacji na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ponieważ to zamówienie nie znalazło się w planie postępowań? Czy może należy udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, przyjmując, że łączna wartość zamówień na wykonanie dokumentacji projektowych przekracza 30.000 euro?

czytaj więcej »

wiper-pixel