WYDANIE ONLINE

Ustawodawca ma na celu eliminację z postępowania podmiotów, które nabyły w trakcie uczestnictwa w przygotowaniu postępowania wiedzę, która może je stawiać w lepszej sytuacji w stosunku do pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu. Czynnością związaną z przygotowaniem postępowania, która może skutkować wykluczeniem, jest również opisanie przedmiotu zamówienia. Działania zamawiającego nie mogą być jednak automatyczne. Sprawdź, jakie jeszcze wskazówki płyną z orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

czytaj więcej »

Czy można wszcząć postępowanie o zamówienie publiczne na robotę budowlaną, której wartość szacunkowa wynosi 24.380.000 zł, jeśli zamawiający dysponuje kwotą przeznaczoną na realizację zamówienia w wysokości 15.000.000 zł?

czytaj więcej »

ProblemWykonawca w przetargu złożył oświadczenie, w którym poinformował, że błędnie zaniżył  w kosztorysie ceny jednostkowe oraz zaznaczył w formularzu ofertowym inny niż zamierzał termin realizacji zamówienia. Poinformował też o niemożliwości wykonania zamówienia za podaną w ofercie cenę i w określonym terminie. Czy ofertę należy odrzucić z uwagi na błąd w obliczeniu ceny?

czytaj więcej »

Czy w świetle braku regulacji w tym zakresie instytucja zamawiająca ma prawo zawrzeć umowę wykonawcą, którego oferta samoistnie wygasła? Czy taki wykonawca powinien podlegać eliminacji z postępowania? Jak podejść do wykluczenia wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania? W tych sprawach wyraźne stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a my przyglądamy się jak jego opinia ukształtowała krajowe orzecznictwo.

czytaj więcej »

ProblemPrzedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane w oddziale dziecięcym  szpitala. Obejmą roboty instalacyjne c.o., wod.-kan., gazów medycznych itp. i będą wykonywane przy ciągłości pracy oddziału. Jak rozwiązać problem dotyczący wymogu zatrudnienia na umowę o pracę? Ile osób w takiej sytuacji powinniśmy wymagać i jakich? Czy powinny to być osoby z kadry kierowniczej, czy pracownicy fizyczni?

czytaj więcej »

ProblemWykonawca oświadczył w druku oferty, że zrealizuje zadanie własnymi siłami i nie będzie korzystał z pomocy podwykonawców. Jednocześnie przedłożył zobowiązanie podmiotu trzeciego, gdzie wskazuje, że użyje jego zasobów w zakresie wymaganego doświadczenia, ale że będzie się to odbywało na zasadzie doradztwa, konsultacji i bezpośredniego udziału pracowników. Co powinniśmy zrobić?

czytaj więcej »

ProblemZamawiający chce dokupić aktualizację posiadanego programu graficznego do tworzenia meteorologicznych map pogody. Jak opisać przedmiot zamówienia, żeby nie naruszyć ustawy Pzp i kupić aktualizację tego konkretnego oprogramowania? Wolna ręka nie wchodzi w grę, ponieważ jest przynajmniej dwóch dystrybutorów w Polsce, którzy mogą zrealizować zamówienie.

czytaj więcej »

wiper-pixel