WYDANIE ONLINE

Przepisy ustawy Pzp wymagają, aby zamawiający, w pewnych sytuacjach, żądał od wykonawców realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Sprawdzamy, jak kształtuje się praktyka rynku w powyższym zakresie. Analiza opinii Urzędu Zamówień Publicznych, orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądu okręgowego wskazuje, na co należy zwrócić uwagę przy formułowaniu wymogów.  Zweryfikuj stanowiska składów orzekających i dowiedz się, jak należy interpretować ten przepis.

czytaj więcej »

Wydawać by się mogło, iż w zakresie przepisów regulujących kwestie wykonawców, którym przysługuje prawo do wniesienia odwołania, zostały rozstrzygnięte, jeśli nie wszystkie, to z pewnością większość wątpliwości. Jednakże nowe światło na ten aspekt wydaje się rzucać Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2017-05-11, C-131/16. Omawiamy 2 wyroki Krajowej Izby Odwoławczej oparte na tym orzeczeniu.

czytaj więcej »

ProblemOpis przedmiotu zamówienia powinien zapewniać równy dostęp do zamówienia dla wszystkich wykonawców i nie powinien ograniczać konkurencji bez uzasadnienia. Nie należy w nim w szczególności wskazywać konkretnych marek, źródeł, procesów, znaków handlowych lub patentów, o ile nie jest to uzasadnione (art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp). Jak w przetargu na dostawę artykułów żywnościowych opisać konkretny produkt, nie określając jego marki?

czytaj więcej »

ProblemW projekcie dofinansowanym ze środków UE w ramach jednej z pozycji budżetu zaplanowano 2 obszary: 1) usługi prowadzenia kampanii reklamowych, 2) kompleksową organizację imprez i wydarzeń informacyjno-promocyjnych.Z uwagi na długi okres realizacji projektu (2016–2022) kierownik przyjął orientacyjną wartość zamówienia dla poszczególnych obszarów, tj.: ad 1 – 580.000 zł, aAd 2 – 550.000 zł. Doświadczenie pokazuje, że dopiero w toku realizacji projektu okazuje się, jakie faktycznie zamówienia i w jakiej skali będą realizowane w ramach tej pozycji (nowe potrzeby, zmiana cen ofert itp.). Brak jest możliwości prawidłowego oszacowania wartości zamówienia w skali całego projektu z uwagi na jego długotrwałość. Czy można zsumować wartości dopiero po określeniu przewidzianego na dany rok przedmiotu w ramach pozycji wniosku o dofinansowanie bez konieczności wliczania tych orientacyjnie podanych na początku kwot? Opinie UZP dopuszczają, w mojej opinii, taką możliwość, co jednak nie koresponduje z wymaganiami opiekunów projektów i kontrolujących.

czytaj więcej »

wiper-pixel