WYDANIE ONLINE

Ustawa o ochronie danych osobowych - po wejściu w życie unijnego rozporządzenia „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” powinna zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego w końcówce maja tego roku. Czy w kontekście nadchodzących zmian zamawiający i wykonawcy powinni się specjalnie przygotowywać do tego procesu? Czy zmieni się sposób udzielania zamówień? I czy w ogóle należy bać się RODO w zamówieniach publicznych?

czytaj więcej »

Pewien zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wartość zamówienia przekraczała progi unijne. Po upływie terminu składania ofert zorientowano się, że ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało przekazane na niewłaściwym formularzu. Czy to istotny powód do unieważnienia procedury? Dowiedz się, czy działania podjęte przez zamawiającego były słuszne.

czytaj więcej »

ProblemZamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamierza aneksować umowę na roboty budowlane, zwiększając jej zakres przedmiotowy do 15% wartości pierwotnie określonego zamówienia. Aby wykonać prace w szerszym wymiarze, wykonawca musi mieć jednak więcej czasu na realizację aneksowanej umowy o zamówienie publiczne. Czy można zatem zmienić umowę odnośnie do terminu jej wykonania? Rozumiem, że zmiana zakresu przedmiotowego w wymiarze, o którym mowa w zapytaniu, nie musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z brzmienia art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika jednak, czy można zmodyfikować w opisanej sytuacji również termin realizacji zawartej umowy.

czytaj więcej »

ProblemW trakcie przetargu nieograniczonego wprowadzono do siwz modyfikację poprzez dopisanie do opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy informacji o bezpłatnym serwisie. W podpisanej umowie brak niestety tego zapisu (przez zwykłe przeoczenie). Jakie postanowienia mają zastosowanie – wprowadzone modyfikacją siwz czy podpisanej umowy?

czytaj więcej »

ProblemNa początku 2016 roku zamawiający wybrał wykonawcę zamówienia sektorowego i zawarł z nim umowę jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Moje pytanie odnosi się do procedury udzielenia nieprzewidzianych w ramach projektu robót dodatkowych. Zamawiający zawarł w umowie zapis dopuszczający jej zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania kontraktu. Czy zamawiający powinien udzielić zamówienia na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania? Jeżeli tak, to jeśli wartość szacunkowa robót dodatkowych jest mniejsza od wartości procentowej określonej w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, można  je zlecić na podstawie wewnętrznych przepisów?

czytaj więcej »

wiper-pixel