WYDANIE ONLINE

W grudniowym numerze zeszłego roku została poruszona tematyka charakterystyki zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dziś prezentujemy kontynuację tego zagadnienia. Zapoznaj się z kluczowymi zasadami obowiązującymi przy ponoszeniu wydatków do 30.000 euro, trybami prowadzonych kontroli oraz konsekwencjami finansowymi, jakie mogą spotkać Twoją instytucję w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Sprawdź, jakich działań unikać, aby nie narazić się organom kontrolnym, oraz poznaj orzecznictwo dotykające aspektu wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Problem Nasze pytanie dotyczy obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Zamówienia udzielono z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych własnej spółce, w której gmina posiada 100% udziałów, a burmistrz pełni funkcję zgromadzenia jej wspólników. W art. 17 ust. 1 pkt 4 wskazano: „(…) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób”. Jakiej treści oświadczenie powinien złożyć kierownik zamawiającego w przypadku zlecania zamówienia własnej spółce na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych?

czytaj więcej »

ProblemZgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu przekazanie dokumentów następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Czy mając powyższe na uwadze, JEDZ od kwietnia 2018 roku ma być składany w taki sposób, by zapewnić ochronę przed dostępem do jego treści przed upływem terminu składania ofert lub wniosków? Czy może być przykładowo przesłany e-mailem jako dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale niezabezpieczony przed dostępem do jego treści? Czy przesłanie go faksem będzie dopuszczalne?

czytaj więcej »

Wieloletnia praktyka udzielania zamówień wskazuje na absolutną konieczność równego traktowania wykonawców. Zasada ta wyraża się również poprzez jednakowo ustalone dla wszystkich wykonawców warunki udziału w postępowaniu. Sprawdź, jakie błędy na tym gruncie popełnił jeden z zamawiających. Pomimo że postępowanie prowadzone było w poprzednim stanie prawnym, wnioski płynące z oceny kontrolujących są aktualne na gruncie obowiązujących przepisów.

czytaj więcej »

wiper-pixel