WYDANIE ONLINE

Celem procedur odwoławczych jest zapewnienie podmiotom do tego uprawnionym swoich praw i interesów, które mogą zostać narażone na szkodę w wyniku nieprawidłowości zaistniałych w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego. Jest to jeden z instrumentów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie systemu zamówień publicznych, stanowiący mechanizm kontroli działań i zaniechań zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jak korzystać ze środka odwoławczego, jakim jest skarga do sądu, aby nie popełnić błędów, przybliżono w poniższym artykule. 

czytaj więcej »

ProblemGdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, zamawiający wymaga oryginału pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie. Z czego wynika obowiązek przedkładania kopii pełnomocnictwa w takiej formie? Czy jeśli jednostka zatrudnia radcę prawnego lub adwokata, to ta osoba nie może poświadczyć kopii dokumentu za zgodność z oryginałem?

czytaj więcej »

ProblemProwadzimy przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest monitoring pożarowych sygnałów alarmowych. W warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej postawiliśmy następujący wymóg: „Wykonawca musi posiadać zgodę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na prowadzenie monitoringu pożarowego na jej terenie – ustawa z 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81, poz. 351 ze zm.)”. Jakiego dokumentu możemy żądać od wykonawcy na potwierdzenie spełnienia tego warunku?

czytaj więcej »

Kryteria oceny ofert powinny być przejrzyste i mierzalne. Niemniej rzetelna ocena kompetencji osób dedykowanych na dane stanowisko przy realizacji kontraktu jest trudna do przeprowadzenia jedynie na podstawie oświadczeń zawartych w dokumentach oferty. Czy  badanie doświadczenia personelu kluczowego może odbyć się poprzez rozmowę z komisją przetargową? Sprawdź propozycję jednego z dużych polskich podmiotów zamawiających oraz opinię Izby w tym zakresie.

czytaj więcej »

ProblemZamawiający organizuje przetarg nieograniczony. Pracownik zamawiającego zatrudniony na umowę o pracę wystąpi w przetargu jako wykonawca. Jakie są ograniczenia?

czytaj więcej »

ProblemW przetargu na dostawę artykułów jednorazowego użytku dla szpitala w wyznaczonym czasie i miejscu wpłynęła oferta, natomiast następnego dnia zmiana do niej. Nie wiemy, jak postąpić. Czy zwrócić wykonawcy samą zmianę? Czy można zapytać go, na ile ta nieprzyjęta modyfikacja jest istotna dla treści samej oferty?

czytaj więcej »

wiper-pixel