WYDANIE ONLINE

Zapewne niejeden zamawiający miał w prowadzonym przez siebie postępowaniu przypadek, w którym wykonawca, wnosząc wadium w formie pieniężnej, zrobił przelew zamiast wpłaty gotówkowej w banku. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający?Czy wpłata gotówki w banku może rodzić negatywne konsekwencje dla wykonawcy? Zapoznanie się z orzecznictwem KIO i sądów pozwoli poznać poglądy dotyczące tej kwestii.

czytaj więcej »

ProblemCzy składający ofertę wykonawca może legitymować się zrealizowaną robotą budowlaną, której zakres (były to specjalistyczne roboty) realizował w całości z pomocą podwykonawcy, a ten z kolei przez dalszego podwykonawcę, jeżeli zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia doświadczenia w tym właśnie konkretnym, specjalistycznym zakresie? Zamawiający otrzymał dwie oferty od wykonawców, którzy powołują się na to samo doświadczenie. Jeden z nich był wykonawcą, a drugi dalszym podwykonawcą (wykonał zakres prac, który jest objęty wymogiem siwz w prowadzonym postępowaniu). W rezultacie faktyczne doświadczenie w wymaganym zakresie posiada dalszy podwykonawca. Jak postąpić w tym przypadku? Czy należy obydwu wykonawców wykluczyć z procedury?

czytaj więcej »

ProblemW celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, żąda on od wykonawców certyfikatu ISO 9001:2008 lub innego równoważnego dokumentu, który będzie wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości usług. Co najmniej jeden z konsorcjantów realizujący zamówienie musi spełnić wymóg, iż oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego. Czy w tym przypadku certyfikat powinien przedstawić każdy konsorcjant?

czytaj więcej »

Dopuszczalne jest, aby wykonawca wykazywał swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie, chyba że instytucja zamawiająca wykluczyła taką możliwość na podstawie wymogów związanych z przedmiotem i celami danego zamówienia publicznego oraz proporcjonalnych względem nich. A zatem jeśli zamawiający nie przewidział wyraźnie w dokumentacji przetargowej możliwości powołania się przez oferenta na dwie lub więcej umów jako na jedno zamówienie, ale też nie wyłączył takiej możliwości, to takie działanie jest dopuszczalne.

czytaj więcej »

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych został opublikowany raport dotyczący stosowania kar umownych przez zamawiających w kontraktach z wykonawcami. Wynika z niego, że kary umowne są elementem treści zdecydowanej większości umów w sprawie zamówień publicznych. W wielu przypadkach zamawiający także faktycznie je naliczają.

czytaj więcej »

ProblemCo powinniśmy uczynić w sytuacji, gdy wykonawca w formularzu ofertowym wpisał wartość całkowitą zamówienia netto 231.000 zł, ze stawką VAT 8%, a wartość brutto określił na 249.480 zł? Po zsumowaniu cen oferowanego sprzętu kwota netto wynosi 213.100 zł, a brutto – 230.148 zł. Zamówienie dotyczy zakupu sprzętu medycznego. Po dokonaniu własnych wyliczeń zamawiający stwierdził, że zsumowana kwota poszczególnych elementów z kwotą całkowitą nie zgadza się z tą wpisaną przez wykonawcę. Jak ocenić ofertę?

czytaj więcej »

ProblemCzy skarbnik gminy, który wyraża zgodę na udzielenie zamówienia przed publikacją ogłoszenia w BZP pod kątem finansowym, tj. zgodności z planowanym budżetem, a następnie kontrasygnuje umowę z wykonawcą, ma obowiązek składania oświadczenia z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

wiper-pixel