WYDANIE ONLINE

Sposób porozumiewania się z wykonawcami określa podmiot zamawiający. To do niego należy decyzja w zakresie wyboru środków. W przededniu elektronizacji zamówień publicznych warto jeszcze raz przyjrzeć się temu zagadnieniu, aby dobrze zrozumieć jego istotę, a przede wszystkim umiejętnie zastosować rozwiązania. 

czytaj więcej »

ProblemCzy w treści unijnego formularza „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” w sekcji II. Przedmiot pkt II.1.7 Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) należy wpisać wartość szacunkową zamówienia, czy tę wynikającą z zawartej umowy? Czy w przypadku wspólnego zamówienia na dostawę energii (gdzie nie dopuszczono składania ofert częściowych), które jest prowadzone przez jednego z zamawiających w imieniu 56 innych zamawiających (z których każdy zawiera odrębne umowy – łącznie jest ich 116), wpisujemy w sekcji V Udzielenie zamówienia w pkt V.2.4 Informacja na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) łączną wartość wszystkich umów wynikającą z oferty?

czytaj więcej »

ProblemCzy ogłoszenia o zamówieniu, o zmianie ogłoszenia oraz o udzieleniu zamówienia powinny być podpisane przez kierownika zamawiającego? Przed wysłaniem, czy po publikacji?

czytaj więcej »

ProblemW ogłoszonym postępowaniu przetargowym zamawiający po umieszczeniu ogłoszenia zauważył, że zrobił błąd w zapisach projektu umowy w zakresie kar umownych (niefortunnie zwolnił z nich wykonawcę). Czy zamawiający może poprawić swój błąd? Jakie czynności powinien wykonać, jeśli jest na etapie przed składaniem ofert?

czytaj więcej »

W przypadku zamawiania leków przez zamawiających zauważa się w praktyce problemy, które dotykają też innych, a wiążą się z wynikającym z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zakazem opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, gdy mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Istnieje możliwość odstępstwa od tego zakazu, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, ale wskazaniu takiemu muszą wtedy towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Sprawdź stanowisko KIO zajęte w odniesieniu do tej problematyki.

czytaj więcej »

ProblemZaoferowane przez wykonawcę wynagrodzenie przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli oferent nie zgodzi się na obniżenie ceny, przetarg nieograniczony będzie musiał być unieważniony. Czy w tej sytuacji dopuszczalne jest prowadzenie w tym zakresie negocjacji z wykonawcą? W naszym przekonaniu negocjacje dotyczące oferty, która jest najkorzystniejsza, nie wpływają na sytuację pozostałych wykonawców w postępowaniu. Dodatkowo zmiana taka jako nieistotna jest możliwa na gruncie obecnego art. 144 ustawy Pzp.

czytaj więcej »

ProblemW ramach zapytania ofertowego udzieliliśmy podprogowego zamówienia na usługę zaprojektowania, wykonania i dostawę materiałów promocyjnych. Chcielibyśmy teraz jeszcze raz zlecić usługę temu samemu wykonawcy, na to samo zamówienie i na taką samą ilość. W dalszym ciągu zamówienie to nie przekroczy 30.000 euro. W jaki sposób należy prawidłowo postąpić? Czy możemy podpisać kolejną umowę z tym samym podmiotem bez ponownego ogłaszania zapytania ofertowego?

czytaj więcej »

ProblemJestem w trakcie tworzenia dla naszej jednostki regulaminu udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro. Czy w przypadku zastosowania trybów rozeznania cenowego i zapytania ofertowego musimy zawsze stosować wniosek o rozpoczęcie postępowania do kierownika zamawiającego? Czy procedurę może wszczynać zaakceptowana przez dyrektora jednostki notatka służbowa? Jesteśmy szkołą podstawową. Zamówienie składa specjalista ds. zamówień publicznych a akceptuje je dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel