WYDANIE ONLINE

Zarówno przed nowelizacją ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r., jak i po jej wejściu w życie, zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części w celu obejścia przepisów ustawy Pzp (aktualnie art. 5b pkt 2 ustawy Pzp, wcześniej art. 32 ust. 2 ustawy Pzp w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją). Z powyższego wynika zatem, że możliwy jest podział zamówienia na części, byleby działanie takie nie zmierzało do uniknięcia stosowania regulacji ustawy Pzp właściwych ze względu na szacunkową wartość całego zamówienia.

czytaj więcej »

ProblemJak prawidłowo ustalić wartość zakupu przedłużenia licencji na różnego rodzaju oprogramowanie komputerowe? Zamawiający chce przedłużyć licencję na specjalistyczne oprogramowanie Statistica (dotyczące analizy danych matematycznych i statystycznych). Czy zakup ten powinien być zsumowany z pozostałymi licencjami na oprogramowanie biurowe i antywirusowe (np. Office, Kaspersky)?

czytaj więcej »

ProblemChcemy kupić artykuły spożywcze dla posiadanej restauracji. Asortyment jest podzielony na grupy: wędliny, mięso, nabiał, warzywa, ryby, artykuły sypkie (mąki, kasze, przyprawy), alkohole, napoje, pieczywo itp. Czy po zeszłorocznej nowelizacji należy łączyć przysłowiową pietruszkę z mięsem i innymi produktami, dzieląc zamówienia na części? Czy może jednak realizować te zakupy zgodnie z opinią UZP osobno, ponieważ wartość zamówienia w poszczególnych grupach nie przekracza kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

ProblemPrzystępujemy do realizacji projektu, na który uzyskaliśmy dotację unijną w ramach RPO. Głównym przedmiotem prac są roboty budowlane. Przewidujemy dodatkowo realizację dostaw niezwiązanych z robotami budowlanymi, np. zakup komputerów i mebli. Projekt będzie realizowany jako tzw. inwestycja pod klucz w formule Zaprojektuj-wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Wartość robót budowlanych przekracza 30.000 euro. Łączna kwota dostaw (komputerów i mebli) w sumie przewyższa 30.000 euro (ale osobno wartości tych przedmiotów nie przekraczają wspomnianej kwoty). Czy można bądź należy wyłączyć z PFU roboty budowlane i zlecić ich wykonanie zgodnie z ich  wartością?

czytaj więcej »

ProblemJak szacować wartość zamówienia na dostawę paliwa I–XII 2018; czy dostawę węgla X 2017– IV 2018? Zamawiający kupuje paliwo w każdym miesiącu po 105 litrów (roczny koszt dostaw to ok. 4.000 zł). Czy szacunkową wartość wskazanych zamówień należy ustalić na podstawie analizy: 1)     cen rynkowych (co 3 mies. robić rozeznanie rynku); 2)     wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego?

czytaj więcej »

ProblemPrzedmiotem zamówienia jest usługa – opracowanie planów ochrony 3 parków krajobrazowych. Wszystkie trzy parki są zarządzane przez jedną jednostkę. Proszę o pomoc w uzasadnieniu braku lub konieczności podziału. Jeden zamawiający, jednakowy zakres – tożsamy przedmiot zamówienia, możliwość wykonania przez jednego wykonawcę, ten sam termin wykonania opracowania. Czy takie może być uzasadnienie wpisane do protokołu postępowania? Według zamawiającego lepiej byłoby nie dzielić zamówienia na części i zawrzeć umowę z jednym wykonawcą.

czytaj więcej »

wiper-pixel