WYDANIE ONLINE

 W przypadku ustalania kar umownych pozycja zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wielokrotnie nadużywana. Przy kształtowaniu zapisów umowy ważne jest zrozumienie celu instytucji kary umownej jako środka dyscyplinującego i odszkodowawczego. Istotne jest zachowanie równości stron stosunku zobowiązaniowego i poszanowanie zasad współżycia społecznego. Nieuzasadnione restrykcje wpływają bowiem na wzrost cen ofertowych, co z punktu widzenia interesów jednostki zamawiającej jest zjawiskiem niekorzystnym.

czytaj więcej »

ProblemJak postąpić, gdy oryginał gwarancji wadialnej zostaje wpięty do oferty? Aby ją zwrócić, musielibyśmy zdekompletować ofertę. Czy będzie to dopuszczalne? Czasami bywa tak, że nie jest możliwe jej wyjęcie bez uszkodzenia. Czy możliwe jest wypięcie gwarancji, zrobienie kopii i potwierdzenie jej za zgodność z oryginałem? Kto wówczas dokonuje potwierdzenia?

czytaj więcej »

ProblemZamawiający w odpowiedziach na pytania do siwz określił wymóg co do długopisów ,,wymaga końcówek plastikowych”, jednak w formularzu ofertowym pozostał zapis ,,końcówki metalowe”. W rezultacie jedni wykonawcy zaoferowali końcówki plastikowe, inni metalowe. Co powinniśmy teraz zrobić? Czy w przyszłości najlepiej będzie zmieniać istniejący załącznik do siwz w przypadku modyfikacji, czy raczej publikować nowy załącznik pod zmianami siwz?

czytaj więcej »

Jakie są różnice w regulacjach dotyczących składania dokumentów w przypadku zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa względem zamówień klasycznych? Czy reguły obowiązujące po nowelizacji z 2016 roku dotyczą także tej specyfiki zamówień? Co powinno się wiedzieć, aby uniknąć błędów i konsekwencji w postaci eliminacji z udziału w postępowaniu? O tym w poniższym przeglądzie.

czytaj więcej »

ProblemZamawiający unieważnił postępowanie unijne (bez podziału na części) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Czy powinien przekazać ogłoszenie o unieważnieniu procedury udzielenia zamówienia do Dz.Urz. UE, tj. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? 

czytaj więcej »

ProblemMoja firma brała udział w przetargu nieograniczonym na usługi transportu sanitarnego o wartości powyżej 135.000 euro (jest to informacja z pierwszej strony siwz, dodatkowo przetarg był ogłoszony w Dz. Urz. UE). W protokole z otwarcia ofert zamawiający wskazał jednak, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć niecałe 292.000 zł, a najkorzystniejsza cenowo oferta wynosiła 223.000 zł. Sugerując się informacją z siwz, iż wartość zamówienia przekracza unijne progi, przygotowaliśmy ofertę za 388.000 zł. Okazała się ona najdroższa i na dodatek przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. Uważam, że zamawiający swoim działaniem wprowadził wykonawców w błąd. Dodatkowo, gdyby rzeczywiście zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia ponad 135.000 euro, to najkorzystniejsza oferta nosiłaby znamiona rażąco niskiej ceny. Czy w związku z tym przysługuje mi prawo do wniesienia odwołania lub skargi?

czytaj więcej »

wiper-pixel