WYDANIE ONLINE

Czy fakt, że cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, ogranicza możliwości weryfikacji jej wysokości? Czy znaczenie ma przyjęta formuła realizacji robót budowlanych – „buduj” albo „zaprojektuj i wybuduj”? Czy ustawodawca przewiduje odmienne ukształtowanie procedur w zakresie badania rażąco niskiej ceny w zależności od przyjętego wynagrodzenia? Czy możliwe jest oparcie odrzucenia oferty na argumencie zaniżenia cen składowych? Sprawdź, jak przedstawione wątpliwości rozstrzygnęła KIO w jednym z najnowszych orzeczeń.

czytaj więcej »

ProblemZamawiający dokonał zmiany treści SIWZ. Zmiana dotyczyła m.in. Formularza oferty. Treść przed zmianą:"4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy".Treść po zmianie:"4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy".Ponadto zmianie uległa treść formularza kosztorysu ofertowego w zakresie asortymentu robót do wykonania. Wykonawca złożył Formularz oferty z treścią przed zmianą, czyli zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie krótszym. Jednocześnie złożył kosztorys ofertowy na zmienionym formularzu, czyli prawidłowy. Czy w takim przypadku ofertę należy odrzucić - jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej? Czy można przyjąć, że wykonawca po prostu zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie krótszym? (inna sytuacja zaistniałaby, gdyby zaoferował termin dłuższy od wymaganych 50 dni, wtedy oferta podlegałaby odrzuceniu). Czy może potraktować ww. przypadek jako inną omyłkę i poprawić ją w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wpisując termin 50 dni>

czytaj więcej »

ProblemCzy w świetle przepisów ustawy Pzp dopuszczalne jest ustalenie następującego kryterium oceny ofert: posiadanie serwisu urządzenia na terenie Polski (ocena: 10 pkt)?

czytaj więcej »

wiper-pixel