WYDANIE ONLINE

Oczekiwania w zakresie stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert są wyraźne. Stawianie na jakość to postulat wysuwany przez wiele środowisk branżowych. Zamawiający podejmują więc próby zmiany podejścia do sposobu oceny ofert, proponując przeprowadzenie testów kompetencyjnych. Taka idea została poddana weryfikacji Krajowej Izby Odwoławczej. Sprawdź, z jakim skutkiem.  

czytaj więcej »

Jeżeli można mówić o niepisanej, czyli wypracowanej przez orzecznictwo i naukę zasadzie niedopuszczającej do wielokrotnego wzywania do uzupełnienia dokumentów, to zasada ta odnosi się do instytucji uregulowanej w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

czytaj więcej »

ProblemWykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający ma oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). W takim razie, jak sprawdzić ZUS i US?

czytaj więcej »

ProblemProwadzimy postępowanie objęte pełną elektronizacją. Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty dokumenty składane do podpisania umowy powinny mieć również formę elektroniczną (np. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa konsorcjum, polisa OC, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia)?

czytaj więcej »

Zamawiający może fakultatywnie wykluczyć wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał <a >zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. Chodzi tu o takie poważne naruszenie obowiązków zawodowych, które podważa uczciwość danego wykonawcy, czyniąc go niewiarygodnym partnerem.

czytaj więcej »

ProblemCzy możliwe jest podpisanie umowy z wykonawcą po terminie związania ofertą, w przypadku gdy wadium straciło ważność? Wykonawca mógłby pisemnie zobowiązać się do podpisania umowy po terminie związania ofertą.

czytaj więcej »

ProblemPublikując postępowanie na dostawę jaj kurzych, we wzorze umowy zapisano, że jaja będą mieć datę ważności nie krótszą niż 10 dni, licząc od dnia dostawy do zamawiającego, natomiast w formularzu ofertowym zmawiający zrobił omyłkę pisarską i zapisał, że jaja będą mieć datę ważności nie krótsza niż 10 miesięcy, licząc od dnia dostawy do zamawiającego. Co w takiej sytuacji ma zrobić zamawiający? Unieważnić postępowanie (już jest po otwarciu ofert)?

czytaj więcej »

ProblemWykonawca w ofercie wykazał, że dysponuje zasobem trenera na podstawie umowy B2B (trener o odpowiednim doświadczeniu był warunkiem udziału w postępowaniu), jednocześnie w tej samej ofercie wykonawca wykazał, że nie polega na zasobach podmiotu trzeciego. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia. Wykonawca w odpowiedzi potwierdził, że nie polega na podwykonawcy w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, a umowa pomiędzy nimi jest umową partnerską. Czy zamawiający może uznać, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z podwykonawcą i że wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu? Jak powinien postąpić zamawiający?

czytaj więcej »

wiper-pixel