WYDANIE ONLINE

Baza e-Certis to narzędzie wspierające zamawiających w weryfikacji zagranicznych dokumentów. Czy dane zawarte w tym repozytorium mają charakter wiążący? Co zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami złożonymi przez wykonawcę a informacjami zawartymi e systemie e-Certis? Czy dane pochodzące z bazy są nadrzędne w stosunku do aktu wykonawczego  dotyczącego rodzajów dokumentów. Zagadnienia te stały się obiektem rozważań KIO. Sprawdź, co mają do przekazania składy orzekające.

czytaj więcej »

Wzajemny podział zadań pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ma jedynie skutek wewnętrzny dla przyszłych roszczeń regresowych pomiędzy nimi. W przypadku nieważności umowy regulującej wewnętrzny stosunek pomiędzy wykonawcami nie ma więc potrzeby dokonywania zmiany umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a konsorcjum. Podobnie, gdy umowa zawarta z jednym z dłużników solidarnych okaże się nieważna, okoliczność ta nie przekłada się wprost na nieważność umowy z drugim dłużnikiem.

czytaj więcej »

Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne jest niczym innym jak decyzją o rezygnacji z przygotowywanego zamówienia. Unieważnienie wywiera skutek „wsteczny”, tj. znosi wszystkie czynności dokonane w postępowaniu przez zamawiającego. Ustawodawca uznał, iż instytucja unieważnienia jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem zamawiającego, który powstaje zawsze wtedy, gdy spełnione zostaną okoliczności ściśle określone przez ustawę Pzp. Obowiązek ten ziszcza się niezależnie od wartości zamówienia oraz trybu jego udzielenia.

czytaj więcej »

ProblemZamawiający prowadzi postępowanie krajowe na dostawę mebli biurowych. W SIWZ zawarł zapis: Zamawiający preferuje meble tzw. poleasingowe za wyjątkiem poz. 3 w opisie przedmiotu zamówienia tj. foteli obrotowych. Fotele mają być nowe. W SIWZ opisał także równoważność tj: "Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe jak opisane w załączniku nr 1A do SIWZ. Ilekroć w SIWZ zostały użyte nazwy własne/marki produktów lub producenta, normy lub inne odniesienia na podstawie których Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, o których mowa w przepisach 29-30b ustawy Pzp, to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez oferowany produkt, produktów równoważnych funkcjonalności, właściwościom i parametrom technicznym nie gorszym niż produkt wskazany przez Zamawiającego tj. produkt bardzo zbliżony co do parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego - w SIWZ."Zostały złożone oferty. 4 oferty to oferty na meble nowe i jedna oferta na meble robione na zamówienia. Co w takiej sytuacji ma zrobić Zamawiający. Czy oferta na meble nowe jest ofertą lepszą równoważną? Czy oferta na meble robione u stolarza odpowiada wymaganiom SIWZ?

czytaj więcej »

ProblemCzy w postępowaniu na usługi społeczne, realizowanym w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp dopuszczalne jest sformułowanie przez Zamawiającego zapisu w którym dopuszcza on złożenie ofert w formie skanu (tj. dokumentu w formie papierowej podpisanego długopisem i zeskanowanego bez opatrzenia go podpisem elektronicznym)

czytaj więcej »

wiper-pixel