WYDANIE ONLINE

Problem w wypracowaniu jednolitej linii orzeczniczej na temat przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania to jeden z wniosków wynikający z Informacji prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu Krajowej Izby Odwoławczej w 2012 roku.

czytaj więcej »

Jakość realizacji zamówień, ochrona podwykonawców, ograniczenie sporów – takie cele przyświecały ustawodawcy przy nowelizacji ustawy Pzp w zakresie podwykonawstwa. Przepisy obowiązujące do tej pory w sposób ograniczony regulowały kwestie związane z realizacją zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zmiany przewidziane w ustawie z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, mają zmienić tę sytuację.

czytaj więcej »

Uwzględnienie w sprawozdaniu zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz procedur poniżej 14.000 euro to główne zmiany w nowych przepisach. Projekt rozporządzenia w tym zakresie trafił właśnie do komitetu stałego Rady Ministrów.

czytaj więcej »

Warunki udziału w postępowaniu nie mogą być skonstruowane w ten sposób, aby sztucznie zmuszać wykonawców do tworzenia konsorcjum lub „pożyczania” doświadczeniaWarunki udziału stawiane przez zamawiającego nie mają służyć dopełnieniu formalności. Ich celem jest upewnienie się, że wykonawca biorący udział w procedurze ma niezbędne walory, które uprawdopodabniają poprawną i niezakłóconą realizację zamówienia. Niewątpliwie, zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, za naganne na etapie oceny ofert uznaje się sumowanie doświadczenia zawodowego tylko w celu wykazania spełnienia ustanowionego przez zamawiającego warunku udziału. Dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego musi być bowiem realne i niezbędne do realizacji zamówienia.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 lipca 2013 r.; sygn. akt KIO 1702/13, KIO 1708/13

czytaj więcej »

Teza: Samo podjęcie próby udzielenia wyjaśnień czy też udzielenie niepełnej odpowiedzi na wniosek wykonawcy nie może być traktowane jako wykonanie dyspozycji normy, wyrażonej w przepisie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynikająca z tego przepisu instytucja wyjaśnień ma bowiem umożliwić wykonawcom zdobycie wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także sporządzenie odpowiedniej oferty (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 lipca 2013 r.; sygn. akt KIO 1606/13).

czytaj więcej »

Teza: W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu potencjalny wykonawca przedstawia wykaz dotychczas zrealizowanych prac i dokument wystawiony przez zamawiającego, który potwierdza, że zamówienie to zostało należycie wykonane. Aby te dwa dokumenty mogły być wiarygodnym źródłem informacji dla podmiotu prowadzącego nową procedurę, muszą odnosić się to tego samego zamówienia (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 lipca 2013 r.; sygn. akt KIO 1508/13, sygn. akt KIO 1508/13).

czytaj więcej »

Teza: Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, powinny mieć taki charakter, by zamawiający mógł je poprawić samodzielnie, czyli bez udziału wykonawcy. Egzekwowanie i stosowanie tego wymogu jest niezwykle istotne w związku z ogólnym zakazem negocjowania i zmieniania złożonych ofert wyrażonym w art. 87 ust. 1 zdanie 2 ustawy Pzp. Poprawienie oferty nie może bowiem prowadzić do wytworzenia zupełnie nowego oświadczenia woli wykonawcy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 czerwca 2013 r.; sygn. akt KIO 1341/13).

czytaj więcej »

Teza: Im bardziej szczegółowe i konkretne pytania odnośnie rażąco niskiej ceny postawi zamawiający, tym wyjaśnienia powinny być dokładniejsze. Odpowiedź wykonawcy nie powinna być zbyt ogólna, a jej zakres nie może być węższy, niż wymagany w wezwaniu. Natomiast zamawiający ma prawo zażądać uszczegółowienia lub udowodnienia wyjaśnień dostarczonych przez wykonawcę, jeżeli y budzą one jego wątpliwości lub nie są do końca jasne (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 października 2013 r.; sygn. akt KIO 2329/13).

czytaj więcej »

Gminy nie mogą mieć całkowitej samodzielności w ustalaniu stawek za wywóz śmieci – orzekł 28 listopada, w wyroku o sygn. akt K 17/12, Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem TK, który nie podważył idei przeprowadzania przetargów przez gminy, w ustawie powinien znaleźć się zapis o maksymalnej opłacie za gospodarowanie odpadami.

czytaj więcej »

Teza: W przypadku gdy dokument gwarancji został zmieniony poprzez dodanie np. aneksu, to dodatkowe dokumenty dzielą los dokumentu podstawowego. Dlatego sporządzone aneksy powinny zostać przedstawione zamawiającemu wraz z dokumentem głównym. Złożenie aneksów w terminie późniejszym jest możliwe tylko w przypadku przedłużania ważności wadium w związku z przedłużeniem terminu związania ofertą. A zatem samo wadium musi zostać poprawnie wniesione przed upływem terminu składania ofert (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 czerwca 2013 r.; sygn. akt KIO 1385/13).

czytaj więcej »

Przygotowanie, a następnie przeprowadzenie procedury prowadzi do tego, aby wybrać wykonawcę, który zrealizuje konkretne zamówienie publiczne. Dojdzie do tego, jeśli zamawiający z wykonawcą podpiszą umowę o zamówienie. Ten krok w zamówieniach publicznych, mimo że ostatni, jest bardzo problematycznym etapem. Decyduje bowiem o tym, czy zamówienie zostanie wykonane, oraz jak będzie przebiegać jego realizacja w razie problemów i zmian. Rezygnacja z realizacji kontraktu jest coraz częstszym zjawiskiem na polskim rynku zamówień publicznych, w szczególności w przypadku robót budowlanych. Umowy o zamówienie publiczne zawarte na granicy opłacalności coraz częściej przynoszą wykonawcom straty zamiast zysków. Z tego względu coraz większa liczba przedsiębiorstw staje przed dylematem, czy realizować zawarte umowy, choćby poniżej kosztów, płacąc dodatkowo kary umowne, czy też próbować uwolnić się od kontraktów, których wykonanie coraz bardziej grozi rażącą stratą.

czytaj więcej »

wiper-pixel