WYDANIE BIEŻĄCE

Konsekwencją braku możliwości wykazania się odpowiednim ubezpieczeniem jest wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu braku wykazania spełniania warunków. Finalnie więc wykonawca traci szansę na uzyskanie zamówienia. Jak więc prawidłowo podejść do badania zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy w odniesieniu do posiadania obowiązkowego ubezpieczenie OC? Czy można przyjąć ubezpieczenie indywidualne? Jak ocenić, czy ochroną ubezpieczeniową objętci są przedsiębiorca czy przedsiębiorstwo? Jakie stanowisko w tych kwestiach prezentują organy orzecznicze?

czytaj więcej »

Konieczne jest wymienienie w treści gwarancji bądź wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a co najmniej zasygnalizowanie, że strona stosunku gwarancyjnego jest liderem – jednym z uczestników konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz innych uczestników jako wykonawców, którzy wspólnie złożyli lub złożą w postępowaniu przetargowym ofertę. Tylko wówczas gwarant może prawidłowo zidentyfikować, kto jest wykonawcą w postępowaniu przetargowym, a interes zamawiającego jest zabezpieczony.

czytaj więcej »

ProblemJako zamawiający w przetargu na roboty budowlane otrzymaliśmy gwarancję bankową wadialną wystawioną przez Bank Spółdzielczy. Gwarancja jest w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez prezesa zarządu i zastępcę prezesa zarządu podpisami elektronicznymi kwalifikowanymi. Tęlektroniczną gwarancję bankową wykonawca przekazał nam wraz z ofertą. W treści gwarancji, która prawidłowo wskazała kwoty gwarantowane, beneficjenta i warunki zapłaty, znajdują się następujące zapisy:"Dla celów identyfikacyjnych prosimy, aby Państwa pisemne żądanie zapłaty zostało przekazane listem poleconym lub pocztą kurierską za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek. Bank ten potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w Państwa imieniu. Gwarancja jest ważna tylko w stosunku do oferty Zleceniodawcy wskazanej w gwarancji. Gwarancja jest ważna do dnia 28.10.2020 r. i wygasa automatycznie i całkowicie, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do nas do tego dnia. Oryginał gwarancji powinien zostać zwrócony do nas po upływie terminu ważności lub zaspokojeniu wszystkich Państwa roszczeń z gwarancji. Gwarancja staje się bezprzedmiotowa i nieważna wraz z upływem terminu jej ważności, nawet jeżeli nie zostanie nam zwrócona. Ponadto gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, gdy wysokość świadczeń z gwarancji zrealizowanych przez nas osiągnie kwotę gwarancji, lub gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie nam zwrócony przed upływem terminu ważności gwarancji. Gwarancja niniejsza jest nieprzenośna".Zamawiający w SIWZ kwestię wadium niepieniężnego określił tak: "Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP" Czy taka gwarancja prawidłowo zabezpiecza ofertę? Jak rozumieć oryginał gwarancji w postaci elektronicznej?  Zarówno zamawiający, jak i wykonawca dysponują plikami gwarancji "oryginalnymi". Czy w związku z tym oferta powinna zostać odrzucona? Czy bank może jeszcze tę gwarancję poprawić, zmienić? Jak prawidłowo ocenić to wadium? 

czytaj więcej »

Problem Postępowanie na usługi hotelarskie (nocleg ze śniadaniem). W formularzu ofertowym wykonawca miał wpisać kwotę oraz wskazać stawkę podatku VAT. Wpłynęły oferty ze stawką 8%, 23% oraz zamiast stawki VAT wpisane "VAT marża". Oferty z VAT marża zostały odrzucone z uwagi na to, że VAT marża nie jest stawką podatku VAT tylko sposobem rozliczania. Jeden z wykonawców odwołał się od tej decyzji, jako że nie może wpisać żadnej stawki podatku VAT, ponieważ nie wystawi później faktury z takim podatkiem tylko VAT marża i to będzie w tym wypadku niezgodne z ofertą. Czy przy usługach hotelarskich powinniśmy dopuścić oferty z VAT marża jako prawidłowe, czy jednak dany wykonawca powinien wpisać stawkę 23%?

czytaj więcej »

ProblemZamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp), dopuścił składanie ofert w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zamawiający otrzymał ofertę w formie elektronicznej, przekazaną za pomocą (przy użyciu) Platformy zakupowej. Formularz ofertowy w formie papierowej został podpisany przez wykonawcę, opatrzony pieczęcią firmową wykonawcy oraz zeskanowany. Następnie skan został potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. Zgodnie z przesłaną treścią Repertorium A numer (…) aktu notarialnego widnieje napis „Poświadczam zgodność niniejszej kopii z okazanym oryginałem tego dokumentu”. Czy zamawiający może uznać tak złożoną ofertę za prawidłową?

czytaj więcej »

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest procedurą silnie sformalizowaną. Ma to wpływ na proces składania ofert - ich treść w toku postępowania zasadniczo nie może już ulec zmianie. Mimo to ustawodawca przewidział w ustawie Pzp wiele  instytucji, dzięki którym drobne błędy, pomyłki lub niejasności w treści oferty mogą być poprawiane lub wyjaśniane. Istnieją również mechanizmy, które pozwalają wykonawcom (na wezwanie zamawiających) uzupełnić złożone przez nich oferty o określone przez zamawiających dokumenty. Jednakże nie wszystko, co zostaje przedstawiane instytucjom zamawiającym w trakcie postępowania o zamówienia publiczne, stanowi treść oferty, która następnie zostanie poddana badaniu i ocenie. Czym więc jest oferta w zamówieniu publicznym? Co stanowi jej treść? Jakie rodzaje dokumentów lub oświadczeń oferty nie stanowią?

czytaj więcej »

ProblemZwracam się z prośbą o opinię w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. Mianowicie wykonawcy w ofertach wskazali cenę jednostkową netto, stawkę lub wartość podatku, cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto. W punkcie 2 było oświadczenie następującej treści: „Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty: 1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług: nazwa: ……………… łączna wartość netto: ………………… (tu były przypisy o wskazanie nazwy towaru)”. W ofertach: jeden z wykonawców nic nie zaznaczył, dwóch wykonawców zaznaczyło opcję "2", trzech wykonawców zaznaczyło opcję "1". W związku z art. 15 ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z sierpnia 2019 r., która weszła w życie w listopadzie 2019 r. - co powinien teraz zrobić zamawiający? Czy wyjaśniać na podstawie 87 ust. 1 Pzp w związku z art. 15 ustawy zmieniającej ustawę o podatku te oferty, w których wskazano opcję 2, oraz tę ofertę, w której nic nie zaznaczono? Czy nie wyjaśniać, uznając, że skoro każdy z wykonawców wskazał wartość lub stawkę podatku - będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu?

czytaj więcej »

wiper-pixel