WYDANIE ONLINE

Teza Od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu jawne są nie tylko wnioski, lecz także dokumenty złożone w ich uzupełnieniu oraz wyjaśniania. Potwierdzenie (lub brak potwierdzenia) spełnienia wymagań zamawiającego lub też ocena skuteczności złożenia wniosku wynika bowiem ze wszystkich tych dokumentów łącznie. (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 listopada 2013 r.; sygn. akt KIO 2525/13)

czytaj więcej »

Teza: Zamawiający jako gospodarz postępowania ma prawo poprawić błędy, jeśli istnieją ku temu wymierne podstawy. Może to zrobić nawet wówczas, jeśli odwołanie zostanie wniesione po terminie. (Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 26 listopada 2013 r.; sygn. akt KIO 2656/13)

czytaj więcej »

Teza: Jeżeli komplementariuszem spółki komandytowej (członka konsorcjum) jest osoba prawna, to nie jest możliwe popełnienie przez taki podmiot przestępstwa, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Tak więc w odniesieniu do takiego podmiotu nie ma podstaw do uzyskania informacji z KRK. Osoba prawna będąca komplementariuszem spółki komandytowej może podlegać jedynie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 listopada 2013 r.; sygn. akt KIO 2538/13)

czytaj więcej »

Teza: Jeśli po wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zamawiający ma wątpliwości co do doświadczenia poszczególnych osób i nie wezwał do uzupełnienia dokumentu w tym zakresie, to może ponownie żądać wyjaśnień. Zamawiający ma bowiem obowiązek całościowej weryfikacji dokumentów i oświadczeń składanych z ofertą. (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 października 2013 r.; sygn. akt KIO 2217/13)

czytaj więcej »

Teza: W trakcie oceny spełniania warunków wiedzy i doświadczenia trzeba dokonywać oceny realności udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego. Dlatego niezbędne jest wykazanie rzeczywistej możliwości wykorzystania tego potencjału w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Jednak ani przepisy ustawy Pzp, ani też przepisy przywołanego rozporządzenia w sprawie dokumentów nie wskazują na bezwzględny obowiązek podwykonawstwa podmiotu trzeciego w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia czy choćby jego części. (Wyrok z 9 października 2013 r.; sygn. akt KIO 2292/13)

czytaj więcej »

Teza: Prawo europejskie nie upoważnia instytucji zamawiającej do negocjowania z wykonawcami ofert, które nie odpowiadają wiążącym wymaganiom ustanowionym w specyfikacjach technicznych zamówienia. Dopuszczenie do negocjacji oferty niezgodnej z wymaganiami zamawiającego pozbawiałoby wszelkiej użyteczności ustalenie wiążących warunków w zaproszeniu do składania ofert. (Orzeczenie ETS z 5 grudnia 2013 r. w sprawie C-561/12 Nordecon)

czytaj więcej »

Klasyczne zamówienia publiczne nie stymulują innowacyjnych rozwiązań i nie dają odpowiedzi na pytania, jak należy zamawiać badania naukowe. Nabycie produktu, który nie jest jeszcze dostępny na rynku i jest oparty o nowatorską technologię, umożliwiają zamówienia przedkomercyjne.

czytaj więcej »

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) szczegółowo reguluje procedurę udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy wyłonionemu w toku postępowania. Opisuje, w jaki sposób formułować opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert i podobne elementy. Zawiera jasne wskazówki, jak wybrać ofertę najkorzystniejszą i jak zabezpieczyć zamawiającego na okres realizacji zamówienia. Niestety, szczegółowe wytyczne, których ustawodawca udzielił odnośnie do kształtowania praw i obowiązków zamawiającego i wykonawcy, urywają się na etapie podpisania umowy w sprawie zamówienia. Ustawa Pzp zawiera co prawda ogólne wskazówki dotyczące umowy w sprawie zamówienia, nie odpowiada jednak na pytanie, co w sytuacji, gdy po podpisaniu umowy pojawiają się problemy z jej wykonaniem.

czytaj więcej »

Odwołanie musi wpłynąć w ustawowym terminie do Krajowej Izby OdwoławczejDo zachowania terminu na wniesienie odwołania konieczne jest faktyczne doręczenie odwołania prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w terminie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Samo złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest bowiem równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa KIO.(Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 26 listopada 2013 r.; sygn. akt KIO 2656/13)

czytaj więcej »

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej, od 1 stycznia 2014 roku będą obowiązywać nowe progi w zakresie procedur udzielania zamówień.

czytaj więcej »

Źle przygotowane oferty przetargowe, modyfikowanie warunków kontraktowych FIDIC, tak że nie są one zgodne ze standardami międzynarodowymi i obarczanie całą odpowiedzialnością wykonawców, to zdaniem ekspertów Międzynarodowej Federacji Branży Budowlanej i Europejskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Firm Wykonawczych główne problemy polskich zamówień publicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel