WYDANIE ONLINE

Aby ustrzec się problemów związanych z realizacją robót budowlanych, szczególny nacisk należy położyć na poprawność i kompletność dokumentacji technicznej. Braki, błędy lub niewiedza powodują, że niezbędne jest udzielenie zamówień uzupełniających lub zamiennych. Często można spotkać się z sytuacją, w której wykonawca robót budowlanych odmawia wykonania wycinka prac, lub żąda za jego wykonanie dodatkowego wynagrodzenia, gdyż prace te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Zdarza się również, że wykonawca uzależnia wykonanie dodatkowych robót, od zawarcia z nim nowej umowy.

czytaj więcej »

Teza W sprawie prowadzonej przeciwko prywatnemu przedsiębiorstwu nie można powoływać się na dyrektywę tylko z tego względu, że ma ono status podmiotu objętego zakresem podmiotowym tej dyrektywy. Europejskie przepisy mają bowiem zastosowanie tylko do firm, które działają w państwach, które transportowały do swojego porządku prawnego dyrektywę. Przy czym zasada ta nie ma zastosowania w przypadku przedsiębiorstw, które realizują usługi użyteczności publicznej regulowane dyrektywą pod kontrolą organu władzy publicznej.Orzeczenie z 12 grudnia 2013 r. w sprawie C-425/12 Portgas

czytaj więcej »

Już niedługo możemy spodziewać się kolejnych zmian przepisów prawa zamówień publicznych. Dotyczą one długo oczekiwanego zwiększenia progu stosowania ustawy Pzp oraz „uwolnienia” przetargów naukowo-badawczych oraz kulturalnych. Obecnie nad rządowym projektem trwają prace w Sejmie.

czytaj więcej »

Teza Opis warunków udziału w postępowaniu służy zabezpieczeniu interesów zamawiającego, który ma prawo oczekiwać, że dzięki temu do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy wiarygodni i zdolni do wykonania zamówienia. Jednak podmiot prowadzący przetarg nie może ograniczać dostępu do zamówienia w sposób nieuzasadniony.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 grudnia 2013 r.; sygn. akt KIO 2690/13

czytaj więcej »

Teza Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy, a unieważnienie przetargu należy ocenić jako sytuację wyjątkową. Z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wynika, że zamawiający ma obowiązek unieważnienia postępowania, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą, która po pierwsze jest niemożliwa do usunięcia, a po drugie uniemożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 grudnia 2013 r.; sygn. akt KIO 2730/13 

czytaj więcej »

Teza Aby ustalić, czy cena całkowita jest rażąco niska, konieczna jest analiza składających się na nią elementów. Dlatego pytanie skierowane do wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powinno wskazywać konkretne punkty oferty, które podczas jej badania wzbudziły wątpliwości. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 grudnia 2013 r.; sygn. akt KIO 2792/13

czytaj więcej »

Teza Udział wykonawcy w przygotowaniu przetargu, polegający na opracowanie projektu i kosztorysów inwestorskich, nie stanowi wystarczającej przyczyny do pozbawienia go udziału w postępowaniu.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 grudnia 2013 r.; sygn. akt KIO 2688/13

czytaj więcej »

Teza Zamawiający jest związany kwotą, którą zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych podał przed otwarciem ofert. Tak więc unieważniając postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, nie może uzasadniać swojej decyzji koniecznością przeznaczenia na zamówienie mniejszego budżetu. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 grudnia 2013 r.; sygn. akt KIO 2804/13; KIO 2821/13

czytaj więcej »

Autonomiczny charakter oświadczeń o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej powoduje, że nie ma do nich zastosowania instytucja zatrzymania wadium, o której mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Takie stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych w najnowszej opinii prawnej.

czytaj więcej »

Dopuszczalna jest zmiana podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia. Jednak nowy podmiot musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, które spełniała firma udostępniająca swoje zasoby wykonawcy – stwierdził prezes UZP w wyniku kontroli.

czytaj więcej »

 Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe progi w zakresie procedur udzielania zamówień oraz nowy kurs euro. Warto znać dokładne wartości nowych progów, aby nie popełnić błędu, przy ocenie czy postępowanie należy prowadzić w procedurze krajowej czy unijnej. 

czytaj więcej »

wiper-pixel