WYDANIE ONLINE

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany –  pod rygorem wykluczenia go z postępowania –  spełnić wszystkie warunki, jakich zażądał od zamawiający. Przepis art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) ustanawia wprost obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w każdym przypadku i niezależnie od wartości zamówienia. Co więcej, dokument ten powinien być złożony przez wykonawcę nawet bez wezwania zamawiającego.

czytaj więcej »

W interesie wykonawcy jest złożenie wyczerpujących wyjaśnień i załączenie stosownych dowodów wykazujących, że zaoferowana cena oferty, mimo zazwyczaj niskiej jej kwoty w stosunku do wartości porównawczych (przedmiot zamówienia, ceny pozostałych ofert, ceny rynkowe), nie jest rażąco niska. Złożenie wyjaśnień nie rozpraszających wątpliwości zamawiającego jest zrównane w skutkach z brakiem wyjaśnień w ogóle.

czytaj więcej »

Zmowa przetargowa, która jest niedozwoloną praktyką ustalania warunków składanych ofert, może mieć miejsce nie tylko pomiędzy wykonawcami. Dochodzi do niej także na płaszczyźnie zamawiający – oferent.  

czytaj więcej »

Podmioty trzecie mogą wesprzeć wykonawcę, który nie ma doświadczenia i wiedzy niezbędnej do wykonania zamówienia. Jednak pomoc ta nie może polegać tylko na udostępnieniu wiedzy i doświadczenia w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez udostępnienie referencji. Wsparcie niedoświadczonego i nieposiadającego wiedzy wykonawcy musi również występować na etapie wykonania zadania.

czytaj więcej »

Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku. Zmowa przetargowa może polegać na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert. Jednak wykonawcy, którzy złożyli podobne oferty, nie mogą być automatycznie traktowani jako naruszający zakaz nieuczciwej konkurencji.

czytaj więcej »

Nie zostanie spełniony warunek udziału dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeśli wykonawca wykaże wykonanie 70% obiektu sportowego.  Szczególnie w sytuacji, gdy  zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał wybudowania całego obiektu sportowego.

czytaj więcej »

Podanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określenia „lub równoważny” bez wskazania, co pod tym pojęciem zamawiający rozumie, nie czyni zadość przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczenie produktów równoważnych nie może być bowiem iluzoryczne, lecz powinno umożliwić oferentom złożenie produktów zbliżonych do produktu referencyjnego.

czytaj więcej »

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że wykluczenie wykonawcy z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), może dotyczy również przypadków, gdy umowa między zamawiającym a wykonawcą nie została zawarta w trybie procedury udzielania zamówień publicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel