WYDANIE ONLINE

Zamawiający w celu dopuszczenia wykonawców do udziału w postępowaniu oraz poddania ocenie złożonych przez nich ofert jest zobowiązany w pierwszej kolejności zweryfikować, czy oferty zostały zabezpieczone wadium. Istotą wadium jest zabezpieczenie oferty wykonawcy do czasu podpisania umowy, a w konsekwencji zadbanie o właściwy przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium pełni więc funkcję dyscyplinującą wykonawców i ma powstrzymywać ich przed niezgodnymi z prawem zachowaniami utrudniającymi zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń określonych w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

czytaj więcej »

Cena jednostkowa 0 złotych stanowi określoną wartość. Dlatego podanie niektórych cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym o takiej wartości nie może być traktowane jako pominięcie pozycji kosztorysu czy błąd w obliczeniu ceny.

czytaj więcej »

Niewywiązanie się z wcześniejszych zobowiązań umownych jest poważnym wykroczeniem zawodowym wykonawcy. Jednak wykluczenie go na tej podstawie z przetargu nie powinno się odbywać automatycznie – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Jedynie celowe, zawinione i zamierzone działanie wykonawcy polegające na złożeniu nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania może skutkować wykluczeniem wykonawcy postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych– orzekł sąd okręgowy w Toruniu.

czytaj więcej »

Teza Warunki udziału w postępowaniu służą weryfikacji wykonawców pod kątem zdolności do wykonania zamówienia. Ustawodawca unijny nie wprowadza ograniczeń, co do rodzaju potencjału podmiotu trzeciego, z którego może skorzystać wykonawca, to jednak warunkuje to uprawnienie od rzeczywistego wsparcia innego wykonawcy w konkretnym zamówieniu. Nie chodzi bowiem o udostępnienie potencjału o fikcyjnym charakterze.Wyrok KIO z 7 listopada 2012 r.; sygn. akt KIO 2320/12, KIO 2321/12 (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) 

czytaj więcej »

Dokumenty niezłożone razem z ofertą czy wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być uzupełnione poprawnie. Nie może być tak, że wykonawca najpierw uzupełnia brakujące dokumenty, a dopiero potem poprawia ich wady.

czytaj więcej »

Teza Wymaganie potwierdzenia kopii dokumentu stanowi element udowodnienia zamawiającemu, że nastąpi rzeczywiste udostępnienie zasobów przez podmiot wskazany w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i zostanie osiągnięty cel nadrzędny – należyte wykonanie zamówienia publicznego. Poświadczania dokumentów przez wykonawcę lub przez podmiot uzależniony jest od tego, czy dokument dotyczy wykonawcy, czy tego podmiotu.Wyrok KIO z 21 listopada 2012 r.; sygn. akt KIO 2479/12 

czytaj więcej »

Teza Zamawiający ma prawo otworzyć wszystkie złożone oferty, również te po terminie ich składania. Wynika to z tego, że nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert, a w przypadku przywrócenia oferty do postępowania zamawiający będzie miał możliwość ocenić ją bez konieczność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wyrok KIO z 22 listopada 2012 r.; sygn. akt KIO 2462/12 (art. 84 pkt 2 ustawy Pzp) 

czytaj więcej »

wiper-pixel