WYDANIE ONLINE

Dokonywany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Na zamawiającym spoczywa zatem obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawierają bardzo ogólne wytyczne odnoszące się do przedmiotu zamówienia, dlatego też kluczowe w tym zakresie jest orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów, które wskazuje kierunki i możliwości, jakie stworzył ustawodawca. 

czytaj więcej »

Dnia 20 lutego weszły zmiany nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 12 października 2012 r. Początki funkcjonowania nowych przepisów to zawsze ciężki okres dla osób zajmujących się przetargami. Pojawiając się wątpliwości interpretacyjne, a nie ma jeszcze orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej ani opinii Urzędu Zamówień Publicznych. Co zrobić, jeśli nie wiadomo, jak zastosowywać dany przepis. O wszystkie problematyczne kwestie zapytaliśmy wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

Wykluczenie z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może nastąpić tylko w przypadku, gdy podanie nieprawdziwych informacji wynika z winy umyślnej wykonawcy – orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z 25 stycznia 2013 r. o sygn. akt II Ca 1285/12.

czytaj więcej »

Teza Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego dokument ma służyć przyznaniu dodatkowych punktów, to nie podlega on uzupełnienia na podstawie przepisów art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Konsekwencją braku jego złożenia wraz z wnioskiem i udział w postępowaniu nie jest wykluczenie wykonawcy z postępowania, a jedynie brak możliwości przeprowadzenia oceny punktowej wniosku.

czytaj więcej »

Teza Wyjaśnienia treści oferty stanowią rodzaj wykładni autentycznej oświadczenia woli wykonawcy. Mają za zadanie rozwiać wszelkie nieścisłości i niejasności. Jednak nie mogą prowadzić do wytworzenia nowej treści oświadczenia woli, która nie znajduje oparcia w dotychczasowej. Przyjęcie przez zamawiającego wyjaśnień kreujących nową treść oferty powinno być uznane za zakazane negocjacje jej treści.

czytaj więcej »

Prawo Unii Europejskiej sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów krajowych, które umożliwiają, bez odwołania się do zasad udzielania zamówień publicznych, zawarcie umowy o współpracę między podmiotami publicznymi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedmiotem takiej umowy jest zapewnienie wykonania misji publicznej wspólnej dla tych podmiotów – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-159/11 ASL Lecce.

czytaj więcej »

Teza Niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych polega albo na niezgodności zobowiązania, które przez złożenie swojej oferty chce zaciągnąć wykonawca, z zakresem, którego przyjęcia oczekuje zamawiający i które opisał w siwz, albo na niezgodnym sposobie wyrażenia, opisania i potwierdzenia zakresu zobowiązania ofertowego – nawet przy jego materialnej zgodności z wymaganiami zamawiającego.

czytaj więcej »

 Teza Z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika obowiązek zapewnienia udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w realizacji zamówienia wyłącznie w charakterze podwykonawcy. Niewskazanie w formularzu oferty robót powierzonych podwykonawcy nie oznacza, że wykonawca zamierza samodzielnie wykonać wszystkie prace.

czytaj więcej »

wiper-pixel