WYDANIE ONLINE

Cel postępowania o zamówienie publiczne nie zostaje osiągnięty, gdy oferenci dojdą do porozumienia, ustalając wspólnie strategię przedstawiania ofert (np. minimalną cenę przedmiotu przetargu). W takim przypadku zamawiający zmuszony jest wybrać ofertę, która jest mniej korzystniejsza niż ta, która zostałaby mu przedstawiona w warunkach realnej konkurencji między uczestnikami przetargu.

czytaj więcej »

Uwzględnienie odwołania może nastąpić tylko w przypadku, gdy naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wywiera lub może wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 4 marca 2013 r.; sygn. akt V Ca 3270/12. Wyrok został wydany w następstwie skargi prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2012 r. o sygn. akt KIO 2115/12, KIO 2129/12).

czytaj więcej »

Teza Zamawiający, ustalając kryteria oceny ofert, powinien pamiętać, że nie mogą one faworyzować żadnego z wykonawców. Muszą być też jednoznaczne i precyzyjne, a po wszczęciu postępowania nie powinny ulegać zmianie. Zamawiający dokonując oceny ofert, jest obowiązany je przestrzegać.

czytaj więcej »

Teza Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu powinien przede wszystkim przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

czytaj więcej »

Nowa regulacja dotycząca dialogu technicznego jasno określa cele, jakim służyć mają konsultacje z rynkiem, sposób prowadzenia i zakres dialogu technicznego, czyniąc z niego przejrzysty i elastyczny instrument pozwalający zamawiającemu na skonfrontowanie z rynkiem swoich oczekiwań i potrzeb – twierdzi wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. O tym, jakie jest jego stanowisko w sprawie zmian w prawie zamówień publicznych, można się dowiedzieć z drugiej części rozmowy, którą prezentujemy poniżej. 

czytaj więcej »

Teza Określenie w ofercie nieprawidłowej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeśli nie jest wynikiem omyłki. Dlatego zamawiający ma nie tylko prawo, ale i obowiązek zweryfikowania, czy w ofertach podano właściwe stawki podatku od towarów i usług. Należy również wskazać, że jest on podmiotem prowadzącym postępowanie, dlatego odpowiada za prawidłową ocenę ofert w nim złożonych.

czytaj więcej »

wiper-pixel