WYDANIE ONLINE

Rząd przyjął projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, który w kompleksowy sposób reguluje kwestię podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku umów dotyczących robót budowlanych.Proponowane zmiany można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy podwykonawstwa w ogólności, a druga podwykonawstwa przy zamówieniach na roboty budowlane. Czy proponowane zmiany będą korzystne dla wykonawców – zapytaliśmy Dariusza Ziembińskiego.

czytaj więcej »

Teza Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, jeżeli kopie złożone przez wykonawcę są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do prawdziwości. Nieczytelność dokumentu może być łatwo stwierdzona. Natomiast ocena, czy dokument budzi wątpliwości co do prawdziwości, ma charakter subiektywny, a jej wyrażenie przez zamawiającego stawia pod znakiem zapytania rzetelność wykonawcy. Dlatego korzystanie z tej przesłanki wymaga od zamawiających dużej ostrożności.

czytaj więcej »

Teza Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia to Krajowa Izba Odwoławcza nie może nakazać zamawiającemu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia tylko po to by w postępowaniu mógł wziąć udział odwołujący wykonawca. Izba nie może bowiem decydować, jakie są potrzeby zamawiającego  i decydować o jego interesie.

czytaj więcej »

Zamawiający możesz żądać od wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówieniu, wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 25 ust. 1 ustawy Pzp). Są to oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie: warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane określonych wymagań. Wykaz tych dokumentów został określony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane. Jeśli zdarzy się tak, że wykonawcy nie złożyli odpowiednich dokumentów lub złożyli jednak zawierają one błędy to zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

czytaj więcej »

Teza Aby uznać wyjaśnienia od wykonawców za skutecznie złożone muszą one dojść do zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Wykonawca musi mieć dowody na fakt przesłania wyjaśnień w odpowiedniej dacie. Natomiast sposób złożenia dokumentów zależ od ustalonych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia form porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

czytaj więcej »

Teza Założenie zamawiającego, że po unieważnieniu przetargu będzie miał szansę uzyskać korzystniejsze cenowo oferty, nie oznacza, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Z takiego powodu można by unieważnić każde postępowanie, w którym zamawiający nie jest zadowolony z uzyskanych cen lub też widziałby możliwość uzyskania cen jeszcze niższych.

czytaj więcej »

Teza Odwołanie od decyzji zamawiającego zostanie rozpatrzone, jeżeli w ustawowym terminie zostanie faktycznie doręczone prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. Przy czym data nadania pisma w placówce pocztowej nie jest równoznaczna z datą jego wniesienia do KIO. Termin nie zostanie także dotrzymany, gdy wykonawca prześle odwołanie faksem.

czytaj więcej »

wiper-pixel