WYDANIE ONLINE

Zamawiający nie może wykluczyć z przetargu wykonawcy, który jako pisemne potwierdzenie opłacenia polisy przedstawił wydruk komputerowy. Przesłany faksem czy pocztą elektroniczną obraz wydruku należy traktować jako kopię dokumentu, a więc wymaga on potwierdzenia za zgodność z oryginałem – wskazał UZP w najnowszej opinii prawnej.

czytaj więcej »

Postępowanie o udzielenie zamówienia może być unieważnione na każdym etapie postępowania – od jego wszczęcia, poprzez etap składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzenia negocjacji, składania ofert, aż do ich oceny i wreszcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

czytaj więcej »

Teza Aby uznać, że całe konsorcjum spełnia warunek wykonywania działalności wymagającej zezwoleń albo licencji, wystarczy, gdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ma stosowne uprawnienia. Przyjęcie odmiennego wniosku przeczyłoby istocie konsorcjum, które z reguły zawiązywane jest w celu połączenia potencjałów i sprostaniu warunkom udziału w postępowaniu.

czytaj więcej »

Teza Jeżeli decyzja o unieważnieniu postępowania nie zawiera uzasadnienia faktycznego, odnoszącego się do konkretnej sprawy, to oznacza, że jest wadliwa. Uniemożliwia bowiem wykonawcy obronę własnych interesów, co gwarantuje mu ustawa Pzp.

czytaj więcej »

Teza Cena odbiegająca od szacunkowej wartości zamówienia czy cen innych wykonawców nie musi być traktowana jako rażąco niska, jeżeli wykonawca jest w stanie udowodnić jej realną wartość. To bowiem podmiot wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny jest zobowiązany wskazać czynniki, które faktycznie wpłynęły na jej obniżenie.

czytaj więcej »

Teza Oferta musi jednoznacznie wskazywać, jakie parametry ma sprzęt proponowany przez wykonawcę. Jeżeli wykonawca nie wskazuje na konkretny typ, model, wymaganą cechę, lecz zaświadcza, że może spełnić różne parametry, to ich ustalenie należałoby ostatecznie do zamawiającego. W konsekwencji taka oferta nosiłaby znamiona wariantowej, co jest niedopuszczalne, jeśli zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

czytaj więcej »

Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt wzorcowej umowy na roboty budowlane dotyczące inwestycji liniowych. Ma ona pomóc lepiej rozłożyć ryzyko między inwestorami a wykonawcami kontraktów drogowych i kolejowych.

czytaj więcej »

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest uprawniony do dokonywania ogólnej interpretacji przepisów ustawy Pzp. Nie rozstrzyga natomiast w sprawach indywidualnych sporów prawnych, powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie uprawnienie przysługuje jedynie sądom powszechnym – orzekł Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie.

czytaj więcej »

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona tytułem wadium, która dla zapłaty wymaganej sumy wymaga podpisu osób występujących w imieniu zamawiającego, nie pozbawia prawa do skutecznego żądania zapłaty należności z tytułu zabezpieczenia wadium - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

czytaj więcej »

wiper-pixel