WYDANIE ONLINE

Utrata przez jednostki badawczo-rozwojowe statusu podmiotu sektora finansów publicznych nie prowadzi do wyłączenia go z kręgu zamawiających w rozumieniu ustawy Pzp. System zamówień publicznych obejmuje różne kategorie podmiotów, a nie tylko te z sektora finansów publicznych – wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 lutego 2013 r. o sygn. akt V SA/Wa 2469/12.

czytaj więcej »

Teza W trakcie badania i oceny ofert wykonawców nie można wnieść odwołania co do zasadności zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. Na tym etapie postępowania zamawiający bowiem nie zajął jeszcze ostatecznego stanowiska, czy utajnienie danych było słuszne. Wykazanie możliwości poniesienia szkody jest nierozerwalnie połączone z naruszeniem ustawy przez zamawiającego. A dopiero naruszenie konkretnego przepisu może prowadzić do zaistnienia po stronie wykonawcy uszczerbku i być podstawą do złożenia odwołania.

czytaj więcej »

Teza Omyłka rachunkowa powinna mieć charakter oczywisty, a niewłaściwie przeprowadzone działanie matematyczne doprowadziło do tego, że podany iloczyn był błędny. Oznacza to, że każdy ze składników potrzebnych do poprawienia błędu powinien być określony i wprost wymieniony w ofercie.

czytaj więcej »

Decydując się na złożenie odwołania, trzeba pamiętać o wielu formalnościach. Należy również przygotować niezbędne dowody na poparcie stawianych zarzutów. Wykonawcy chętnie korzystają z tego środka ochrony prawnej, o czym może świadczyć liczba orzeczeń wydana w 2013 roku – ponad 3000. Czego najczęściej dotyczą odwołania oraz jakie zarzuty mogą zacząć się pojawiać w związku z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń? Spytaliśmy o to mecenas Katarzynę Ronkier-Dolańską, członka Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2010–2012. 

czytaj więcej »

Teza Jeżeli zamawiający w specyfikacji nie określił w sposobie obliczania ceny konkretnej stawki VAT, to musi ocenić, czy wykonawcy zastosowali właściwą wysokość podatku. Ewentualne poprawienie błędu w tym zakresie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp będzie możliwe tylko w przypadku, gdy stawka podatku została określona w specyfikacji i gdy poprawienie takiej omyłki nie spowoduje istotnej zmiany w treści oferty.

czytaj więcej »

Jeżeli zamawiający otworzył oferty i zauważył, że brakuje w nich wymaganych dokumentów, albo doszedł do wniosku, że nie zawierają wszystkich informacji, których żądał, ma obowiązek wezwania wykonawców do ich uzupełnienia. Celem takiego działania jest uzyskanie przez zamawiającego jak największej wiedzy o zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia i ocena właściwości lub jakości oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, ale wyłącznie w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, który odsyła do rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

czytaj więcej »

Teza Wadium, które nie pozwala zamawiającemu na uznanie, że będzie możliwa jego wypłata w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zostanie potraktowane jak w ogóle niewniesione. Jeśli przesłanki wymienione w przywołanym przepisie są wprost wymienione w treści gwarancji bankowej, to zamawiający nie będzie miał trudności z ewentualną wypłatą wadium.

czytaj więcej »

wiper-pixel