WYDANIE ONLINE

Tylko 12% procedur prowadzonych jest w trybie z wolnej ręki, w 76% przypadków kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a ze względu na szybkość procedury udzielenia zamówienia publicznego Polska zajmuje miejsce w czołówce krajów europejskich - tak wynika z danych Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu. Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek, który został określony w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Pozwala on wykonawcom na wykazywanie się potencjałem podmiotu trzeciego. Ważne jest jedynie to, aby taka możliwość została udowodniona zamawiającemu. Przy czym to na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia okoliczności dysponowania określonym potencjałem. Pozostawiono przy tym otwarty katalog dowodów, którymi wykonawca może wykazywać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sytuacji korzystania z zasobów podmiotu trzeciego. Pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających swój potencjał jest tylko przykładowym środkiem osiągnięcia tego celu.  

czytaj więcej »

Teza Oczywiste omyłki w ofercie polegają na tym, że pisemne oświadczenie woli wykonawcy jest niezgodne ze świadczeniem rzeczywiście oferowanym zamawiającemu. Przy czym jej usunięcie jest możliwe bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów, ponieważ istnieje jeden możliwy sposób jej poprawienia. Natomiast jeśli z treści oferty wynika, że wykonawca podjął świadomą decyzję o wpisaniu do oferty terminu realizacji zamówienia innego niż wymagany przez zamawiającego, to nie sposób mówić o omyłce.

czytaj więcej »

Teza Zamawiający powinien wyraźnie wskazać, jakich danych oczekuje od wykonawcy w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wymagania te powinny być adekwatne do kryteriów weryfikacji, ponieważ wykonawca musi mieć jasność, w jaki sposób będzie oceniana jego oferta.

czytaj więcej »

Zamawiający może zmieniać specyfikację istotnych warunków zamówienia zawsze, jeżeli wymaga tego należyta staranność w przeprowadzeniu postępowania. Ponieważ przepisy nie stawiają żadnych barier w tym zakresie, można przyjąć, iż każda potrzeba zmiany siwz będzie uzasadniona.

czytaj więcej »

Artykuł 26 ust. 2b ustawy Prawa zamówień publicznych nie daje żadnych wytycznych, jak sprawdzić, w jaki sposób podmiot udostępniający swoje zasoby będzie uczestniczył w realizacji zamówienia. Dlatego każdorazowo trzeba badać, jakie były ustalenia między wykonawcą a podmiotem trzecim w kwestii wykorzystania jego potencjału.

czytaj więcej »

wiper-pixel