WYDANIE ONLINE

Kontrola zamówień publicznych prowadzona przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wykazała, że zamawiający niezgodnie z prawem korzystają z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymagają oni bowiem uzupełniania dokumentów, których nie żądali na etapie ogłaszania przetargów.

czytaj więcej »

Teza Wykonawca, wyrażając zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą bądź samodzielnie przedłużając ten termin, podejmuje decyzję o swoim dalszym udziale w postępowaniu. Jako podmiot profesjonalny zobowiązany jest do działania zmierzającego do utrzymania swojego uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

czytaj więcej »

Teza W przetargach istnieje domniemanie poprawności kalkulacji cen zawartych w złożonych ofertach. Zakłada ono, że wykonawcy podają kwoty za wykonanie zamówienia skalkulowane w sposób rynkowy, obejmujące wszystkie koszty wykonania zamówienia, a także pewien zysk. Jednakże z momentem powzięcia przez zamawiającego wątpliwości co do tego, czy w konkretnej sytuacji cena nie ma charakteru rażąco niskiej, i wezwania na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe domniemanie zostaje obalone i to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania, że cenę skalkulowano w sposób rynkowy.

czytaj więcej »

Teza Organizator przetargu nie może zawrzeć umowy w terminie wcześniejszym, niż wynika to z przepisów prawa, natomiast ma prawo wyznaczyć ostateczny termin na dokonanie tej czynności. W ramach uprawnień zamawiającego mieści się bowiem zmiana pierwotnego terminu wyznaczonego na zawarcie kontraktu.

czytaj więcej »

Teza W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego. Jeśli środek ochrony prawnej będzie dotyczył innego naruszenia, odwołanie zostanie odrzucone.

czytaj więcej »

Konsorcjum jest to związek kilku przedsiębiorstw, który powstaje w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia czy osiągnięcia jakiegoś celu gospodarczego. Mogą je utworzyć: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel