WYDANIE ONLINE

Możliwość uzupełniania dokumentów zawarta w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego. Są to również dokumenty w zakresie właściwości podmiotu, a więc potwierdzające, że dany wykonawca spełnia postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

czytaj więcej »

Wykluczenie z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp może nastąpić tylko w przypadku, gdy podanie fałszywych informacji wynika z winy umyślnej wykonawcy. Istotne jest również powiązanie podania nieprawdziwych informacji z intencjami wykonawców w tym zakresie. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 czerwca 2013 r.; sygn. akt KIO 1247/13 (art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp) 

czytaj więcej »

Zamawiający powinien wyraźnie odróżniać przyczyny wykluczania wykonawców z postępowania od przesłanek skutkujących odrzuceniem oferty. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podstawy odrzucenia mają natomiast charakter przedmiotowy, formalny i odnoszą się do treści oferty, która w przypadku nieuzupełnienia  dokumentów jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

czytaj więcej »

Nabywanie towarów o podobnym przeznaczeniu lub funkcji od jednego wykonawcy, to podstawowa zasada, jakiej powinien przestrzegać zamawiający dokonując zakupów w ramach jednego postępowania o zamówienie publiczne - wynika z najnowszej opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

Minister Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej są zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Pzp na rzecz przywięziennych zakładów pracy prowadzącym działalność w formie przedsiębiorstw państwowych oraz instytucji gospodarki budżetowej.

czytaj więcej »

Termin wniesienia wadium na 3 dni przed planowanym postępowaniem o zamówienie publiczne oraz sposób publikacji ogłoszenia o przetargu, to wynik przyjętego przez rząd rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

czytaj więcej »

wiper-pixel