WYDANIE ONLINE

Cena zbyt niska zamiast rażąco niska, wprowadzenie definicji umowy o podwykonawstwo, uzależnienie wypłaty wynagrodzenia wykonawcy od zapłaty należności podwykonawcom oraz nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania to początek nadchodzącej rewolucji w przepisach o zamówieniach publicznych

czytaj więcej »

Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych jest zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Jej realizacji służy zasada prymatu przetargu nieograniczonego oraz ograniczonego. W drodze wyjątku i tylko w przypadkach określonych w ustawie zamawiający mogą również korzystać z trybów niekonkurencyjnych. Należą do nich zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę oraz licytacja elektroniczna. Jednak organizatorzy przetargów powinni pamiętać, że aby skorzystać z trybów niekonkurencyjnych, muszą spełnić określone przesłanki.

czytaj więcej »

Teza Postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie sprowadzają się jedynie do badania doświadczenia wykonawcy. Sprawdzeniu powinna także podlegać jego sytuacja finansowa i organizacyjna. Tylko kompleksowe zbadanie oferty pozwoli organizatorowi przetargu sprawdzić zdolności wykonawcy do zrealizowania zamówienia o określonym przedmiocie i w wymaganym zakresie.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 czerwca 2013 r.; sygn. akt KIO 1268/13

czytaj więcej »

Teza Przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga uzyskania ponad wszelką wątpliwość pewności, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje. Jest to szczególna przesłanka, wymagająca każdorazowo jednoznacznego przesądzenia nieprawdziwości twierdzeń zawartych w ofercie wykonawcy. Ustalenie, czy też potwierdzenie nieprawdziwości informacji musi mieć zatem charakter definitywny i kategoryczny.Wyrok KIO z 22 lipca 2013 r.; sygn. akt KIO 1649/13 

czytaj więcej »

Z zamówieniem publicznym, które powinno być udzielone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, mamy do czynienia także w przypadku, gdy wynagrodzeniem wykonawcy jest wyłącznie korzyść w postaci nabycia własności kopalin uzyskanych w związku z wykonaniem robót budowlanych.

czytaj więcej »

Teza Cena rażąco niska jest oderwana od realiów rynkowych, nierealistyczna i niepozwalająca na wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością. Ceną rażąco niską jest w szczególności cena obliczona poniżej kosztów wytworzenia usługi.Wyrok KIO z 12 czerwca 2013 r.; sygn. akt KIO 1297/13 (art. 90 ustawy Pzp)

czytaj więcej »

Teza Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą toczy się z uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności. Tak więc KIO nie ma obowiązku wymuszania ani zastępowania stron w jego wypełnianiu, gdyż to na podmiotach uczestniczących w postępowaniu spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów na poparcie swoich twierdzeń.Wyrok Krajowej izby Odwoławczej z 17 czerwca 2013 r.; sygn. akt KIO 1305/13

czytaj więcej »

wiper-pixel