WYDANIE ONLINE

Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za niewłaściwe wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Zdaniem Komisji polskie przepisy utrudniają dostęp do rynku zamówień.

czytaj więcej »

Teza Podmiot uzupełniający braki w ofercie ma prawo dostarczyć dokument, który został wystawiony po terminie składania ofert. Jednak w takim przypadku z treści dostarczonego pisma musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca w dniu składania ofert znajdował się w odpowiedniej sytuacji finansowej.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 lipca 2013 r.; sygn. akt KIO 1582/13 

czytaj więcej »

Podstawowym dokumentem poświadczającym spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia jest wykaz wykonanych usług, a zatem pisemne oświadczenie wykonawcy odpowiadające w swej treści wymaganiom określonym w siwz. Natomiast referencje są elementem dodatkowym, mającym potwierdzać jedynie należyte wykonanie wykazywanych usług.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 lipca 2013 r.; sygn. akt KIO 1743/13

czytaj więcej »

Teza Jeśli z dokumentów złożonych przez wykonawcę nie wynika, jakie wartości powinny być wpisane w brakujących pozycjach, to zamawiający nie ma prawa poprawić takiego przeoczenia jako innej omyłki. W takiej sytuacji oferta podlega odrzuceniu.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 lipca 2013 r.; sygn. akt KIO 1723/13

czytaj więcej »

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego nie potwierdza zdarzeń, które dotyczą okresu przed datą jego wystawienia. Dlatego dokument ten uzupełniany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp musi zostać wydany najpóźniej w dniu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 maja 2013 r.; sygn. akt XXIII Ga 683/13). 

czytaj więcej »

Teza O sprzeczności treści oferty z treścią siwz można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, ponieważ nie zapewnia jego całościowej realizacji zgodnej z wymaganiami zamawiającego. Podanie w kosztorysie ofertowym wartości 0 zł w jednej z pozycji nie świadczy o tym, że wykonawca nie wywiąże się z jej realizacji.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 sierpnia 2013 r.; sygn. akt KIO 1902/13

czytaj więcej »

wiper-pixel