WYDANIE ONLINE

Teza Samo przypuszczenie zamawiającego, że na rynku nie ma innego podmiotu zdolnego do realizacji zamówienia tylko dlatego, że w poprzednich postępowaniach nie złożono żadnej oferty, jest błędne. Nie stanowi to podstawy do zastosowania trybu z wolnej ręki. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 grudnia 2013 r.; sygn. akt V SA/Wa 2406/13

czytaj więcej »

Teza Aby odwołanie od wyniku przetargu było skuteczne, trzeba doręczyć je w terminie do Krajowej Izby Odwoławczej. Liczy się bowiem tylko data jego doręczenia bezpośrednio do siedziby Izby, a nie termin złożenia przesyłki na poczcie.   Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 3 sędziów z 7 lutego 2014 r.; sygn. akt III CZP 90/13

czytaj więcej »

Uchylanie się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne wcale nie musi oznaczać bezpośredniej odmowy jej podpisania – może również wynikać z innych zachowań wykonawcy. Trzykrotnie niestawienie się w celu zawarcia będzie z pewnością uznane za uchylanie się od zawarcia umowy. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 marca 2014 r.; sygn. akt KIO 288/14

czytaj więcej »

Teza To zamawiający dokonuje oceny, jaką kwotę może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kontrola gospodarowania środkami finansowymi przez jednostkę publiczną nie należy do kompetencji uczestników postępowania. Jeżeli kwota z oferty przewyższa środki zamawiającego, to nie ma on obowiązku zwiększenia kwoty dofinansowania. W takiej sytuacji ma prawo unieważnić postępowanie. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 lutego 2014 r.; sygn. akt KIO 258/14

czytaj więcej »

Teza Jeżeli wykonawca zamierza wykonać tylko 1 część zamówienia, a nie wynika to z treści złożonego wniosku, to nie będzie mógł tej informacji uzupełnić na późniejszym etapie przetargu ograniczonego. Niedopuszczalne jest bowiem, aby uczestnicy postępowania dowolnie kreowali treść swojego oświadczenia woli po złożeniu wniosków. Zachowanie takie wypaczałoby zasadę uczciwej konkurencji. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 marca 2014 r.; sygn. akt KIO 274/14

czytaj więcej »

Jeżeli Krajowa Izba Odwoławcza orzeknie, że podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania okazały się nieuzasadnione, to uwzględni odwołanie w tym zakresie. Jednak nie oznacza to automatycznie, że dojdzie do powtórnej oceny ofert. Jeśli cena zaoferowana przez odwołującego będzie wyższa od przeznaczonej przez zamawiającego na realizację zamówienia, to nie będzie możliwe wybranie jego oferty.   Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 kwietnia 2013 r.; sygn. akt KIO 728/13

czytaj więcej »

Koncesja na roboty budowlane lub usługi jest modelem współpracy przypominającym w swoim kształcie zamówienie publiczne. Podstawowa różnica, z jaką jednak mamy w tym wypadku do czynienia, dotyczy sposobu wynagrodzenia wykonawcy. O ile w przypadku klasycznego zamówienia wynagrodzenie obejmuje zazwyczaj określoną kwotę pieniężną, o tyle w przypadku koncesji wynagrodzeniem jest prawo eksploatacji określonego obiektu (prawo wykonywania określonej usługi – w zależności od przedmiotu koncesji) połączone z ewentualnymi płatności pochodzącymi od strony publicznej. Potwierdza to art. 1 ust. 2 pkt 1  ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej: ukrbu). Co jednak bardzo ważne - ewentualna płatność koncesjodawcy nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza, a jednocześnie na koncesjonariuszu spoczywać musi zasadnicza część ryzyka ekonomicznego związanego z wykonywaniem koncesji. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi uchwalona została niejako w pakiecie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym (koniec 2008 r.). Łączne uregulowania obu aktów prawnych stanowić miało panaceum na marazm panujący we współpracy sektora publicznego z prywatnym (na podstawie ustawy o PPP z 2005 r. nie zrealizowano bowiem ani jednej inwestycji). Główną ideą ustawodawcy przyświecającą  pracom nad ustawami było uelastycznienie dotychczasowych zasad kooperacji i znaczne zwiększenie swobody uczestnikom rynku szeroko rozumianego PPP. Jednym z przejawów owego uelastycznienia, dotyczących bezpośrednio koncesji na roboty budowlane lub usługi, było odformalizowanie procedur wyboru koncesjonariusza.

czytaj więcej »

Zamawiający, nabywając usługi biegłych, ma obowiązek kierować się ustawą Prawo zamówień publicznych tylko wówczas, gdy rzeczoznawca jest powoływany poza procedurą uregulowaną Kodeksem postępowania administracyjnego (k.p.a.) – wynika z najnowszej opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

Zamawiający odrzuca na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje jednak pojęcia rażąco niskiej ceny. Zatem ocena oferty w tym zakresie należy do zamawiającego i powinna się odbywać w odniesieniu do danego stanu faktycznego i całokształtu występujących w nim okoliczności – stwierdził po kontroli zamówień prezes Urzędu Zamówień Publicznych. 

czytaj więcej »

wiper-pixel