WYDANIE ONLINE

Teza Zamawiający jest uprawniony do badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca wykazujący spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt V Ca 3618/13) wydanym wskutek skargi prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

czytaj więcej »

Teza Przy ocenie gwarancji bankowej nie można pomijać znaczenia, jakie nadaje temu dokumentowi oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu banku do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium. Wypełnia ono istotę gwarancji bankowej określanej jako bezwarunkowa i stanowi o zabezpieczeniu oferty wadium.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 kwietnia 2014 r.; sygn. akt KIO 601/14

czytaj więcej »

Teza Dokonując badania i oceny ofert, w każdym przypadku zamawiający zobowiązany jest działać w granicach wyznaczonych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, że jeżeli wykonawcy złożą ofertę, w której zaprezentują wyłącznie dane zgodne z wymaganiami zamawiającego opisanymi w siwz, taka oferta jest ważna.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 kwietnia 2014 r.; sygn. akt KIO 605/14 

czytaj więcej »

Teza Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Jednak możliwość unieważnienia na tej podstawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 kwietnia 2014 r.; sygn. akt KIO 619/14; KIO 620/14

czytaj więcej »

Teza Błędnie przyjęta przez wykonawcę jednostka miary – m3 zamiast m2 – jest oczywistą omyłką pisarską i nie może być uznana za niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający powinien poprawić taki błąd w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 kwietnia 2014 r.; sygn. akt KIO 606/14

czytaj więcej »

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania zmian w treści złożonej oferty. Od tej zasady ustawa przewiduje dwa wyjątki: pierwszy - dotyczy trybu dialogu konkurencyjnego, w którym wykonawca może sprecyzować i doprecyzować treść oferty oraz przedstawić informacje dodatkowe, drugi - możliwości poprawiania przez zamawiającego omyłek określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. I właśnie omyłkom przyjrzał się Urząd Zamówień Publicznych w opinii prawnej pt. „Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej”.

czytaj więcej »

Urząd Zamówień Publicznych przygotował długo wyczekiwany wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym. Wreszcie będą jasne przykłady dobrze zredagowanych zapisów kontraktu. Korzystanie z wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel