WYDANIE ONLINE

Teza Zamawiający nie ma obowiązku wzywania wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Zwraca się do oferentów o szczegółowe powody zaproponowania niskiej ceny, jedynie w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej »

Teza Fakt, że produkt jest słabej jakości, nie oznacza automatycznie, że nie spełnia wymagań wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający musi wskazać konkretne zapisy z siwz, których oferowane produkty nie spełniają, aby mieć podstawy do odrzucenia oferty. Nawet jeżeli produkt w stopniu minimalnym spełnia wymagania produktu równoważnego, oznacza, że jest zgodny z siwz.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 829/14

czytaj więcej »

 Teza Postanowienia siwz zamieszczone we wzorze umowy powinny dawać wiedzę co do zakresu ilościowego zamówienia lub przyczyn uzasadniających jego zmniejszenie. Wykonawca musi mieć możliwość przygotowania oferty, obliczenia ceny i realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wpływających na to czynników. Dlatego nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 809/14

czytaj więcej »

Teza Zamawiający powinien poprawić w ofercie inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Nie ma znaczenia liczba omyłek, ale ich istotność w ofercie. Dlatego, aby stwierdzić, czy dany błąd jest „inną omyłką”, należy skupić się na sprzeczności oferty z siwz, a nie na przyczynach wystąpienia tego odstępstwa. Jeżeli wykonawca w kosztorysie ofertowym nie zmienił, nie dodał ani nie pominął żadnych pozycji, a tylko nie zastosował zaokrągleń, nie można uznać, że celowo podał błędne dane. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 793/14

czytaj więcej »

Teza Data wystawienia dokumentu nie może być powodem do wykluczenia z postępowania, w sytuacji gdy jego treść potwierdza spełnienie warunku nie później niż w dniu upływu termin składania ofert.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 kwietnia 2014 r.; sygn. akt KIO 756/14

czytaj więcej »

Teza To, jaka forma udostępnienia zasobów jest wystarczająca i zagwarantuje faktyczne przekazanie potencjału niezbędnego do realizacji zamówienia, powinno być oceniane w odniesieniu do konkretnego zamówienia, jego złożoności i specyfiki. Ustawodawca pozostawił wykonawcy dowolność doboru środków dowodowych w celu wykazania dostępności zasobów podmiotu trzeciego.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 792/14

czytaj więcej »

Zamawiający nie będą mogli określać warunku udziału w postępowaniu dotyczącego przynależności do samorządu zawodowego urbanistów. Jest to wynikiem zmiany ustawy o dostępie do niektórych zawodów.

czytaj więcej »

Najnowsze wyroki Krajowej Izby Odwoławczej

czytaj więcej »

wiper-pixel