WYDANIE ONLINE

Zamawiający w celu uzyskania potrzebnych zakupów stosują coraz więcej konkurencyjnych procedur oraz aukcji elektronicznych generujących wymierne oszczędności. Średni czas trwania procedury na zamówienie o niedużej wartości to niewiele ponad miesiąc – wynika z analiz Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 15 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 898/14

czytaj więcej »

Teza Jeśli zamówienie, które ma potwierdzić doświadczenie, realizowane było na rzecz organizatora przetargu, to wykonawca nie ma obowiązku załączać dowodów potwierdzających należytą realizację zamówienia. W takiej bowiem sytuacji prawodawca dopuścił opieranie się wyłącznie na wiedzy zamawiającego, u którego było realizowane zamówienie.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 879/14

czytaj więcej »

Teza Nawet znane i dostępne powszechnie na rynku urządzenie może być zastosowane do rozwiązania nowatorskiego. W tej sytuacji ocena prawidłowości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa powinna uwzględniać zaistniały w danej sprawie stan faktyczny i wyjaśnienia wykonawcy dokonującego zastrzeżenia tajemnicy.  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 920/14

czytaj więcej »

Teza Wypracowana w orzecznictwie zasada niewzywania do uzupełnienia dokumentów obejmujących swą treścią informacje nieprawdziwe ogranicza się do przypadków złożenia takich informacji umyślnie. A zatem wykazanie przez zamawiającego umyślności w złożeniu przez wykonawcę nieprawdziwych informacji daje podstawę do wyeliminowania go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 859/14

czytaj więcej »

Cena jako wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Definicja ta wynika z podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która w art. 19 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Większość polskich przedsiębiorców twierdzi, że łapówka jest najłatwiejszym sposobem zdobywania zamówień publicznych. Takie wnioski można było wysnuć z danych przedstawionych na zorganizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji konferencji „Zapobieganie korupcji”.

czytaj więcej »

Oferowana cena powinna dotyczyć konkretnego zamówienia, o które ubiega się wykonawca. Oferent nie może powoływać się na hipotetyczny zysk z przyszłych transakcji niezwiązanych z realizacją umowy na zamówienie i uzasadniać tym szczególnie niskiego poziomu zaproponowanego wynagrodzenia. Takie wnioski płyną z analizy przypadku z kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP (sygn. KND/32/13).

czytaj więcej »

Pełnomocnik oddziału zagranicznego podmiotu może działać tylko w imieniu tego podmiotu a nie własnym. Oddział nie jest bowiem odrębnym od przedsiębiorcy bytem prawnym. Nie może w związku z tym składać oświadczeń woli, które nie byłyby zarazem czynnościami wykonawcy. 

czytaj więcej »

Zamówienie uzupełniające pozwala „dokupić” świadczenia, które rodzajowo odpowiadają zamówieniu podstawowemu. Ze względu na różnego rodzaju okoliczności, np. organizacyjne czy finansowe, nie udziela się ich w zamówieniu podstawowym. Jednak uprzedza się o nich wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel