WYDANIE ONLINE

Prawo zamówień publicznych daje zamawiającym szerokie pole do określenia kryteriów podmiotowych realizacji danego zamówienia publicznego. W niektórych procedurach określenie grupy wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia przebiega dwuetapowo. Warto przemyśleć każdy z etapów kwalifikacji. Praktyka rynkowa wskazuje na możliwość zaistnienia poważnych sporów w tym zakresie.

czytaj więcej »

Zamawiający ma prawo opublikować w prasie internetowej jedynie wyciąg z ogłoszenia o zamówieniu publicznym dotyczącym zbycia przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości – twierdzi Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

czytaj więcej »

Teza Nie jest możliwe uzupełnienie pełnomocnictwa, jeśli odwołanie zostało złożone przez osobę nieumocowaną do reprezentowania wykonawcy. Należy odróżnić bowiem sytuację polegającą na niezłożeniu pełnomocnictwa od sytuacji złożenia pełnomocnictwa wadliwego.Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 21 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 963/14

czytaj więcej »

Teza Możliwe jest poprawienie omyłek niemających charakteru oczywistego, pod warunkiem że korekta nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty. Wprowadzone poprawki muszą bowiem stanowić odzwierciedlenie złożonego oświadczenia woli wykonawcy. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2 czerwca 2014 r.; sygn. akt KIO 996/14

czytaj więcej »

Teza Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych. Upoważnienie to nie wymaga zaistnienia dodatkowych przesłanek w postaci np. uprzedniego kontrolowania realizacji spornego przetargu czy też zakwestionowania wyniku postępowania przez jego uczestników.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 12 czerwca 2014 r.; sygn. akt IACa 166/14

czytaj więcej »

Teza Polisa OC składana w ramach wykazania spełniania warunku nie służy do zabezpieczenia realizacji zamówienia. Takie ubezpieczenie może być żądane przy zawarciu umowy jako dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianym zabezpieczeniem wykonania umowy. Natomiast potwierdzenie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi być złożone najpóźniej w terminie składania ofert. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 968/14

czytaj więcej »

Teza Wykonawca decydując się na złożenie oferty w danym postępowaniu, powinien respektować ustalone przez zamawiającego zasady i podać wymagane informacje. Z kolei zamawiający, który zobligowany jest egzekwować od wykonawców dostosowanie się do warunków przetargu nie może odstąpić od tego obowiązku wobec niektórych z wykonawców.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 maja 2014 r.; sygn. akt KIO 950/14

czytaj więcej »

Teza Nieprawidłową praktyką jest automatyzm w stosowaniu przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu uczestnictwa w przygotowaniu przetargu. Może się bowiem okazać, że pomimo ziszczenia się pozostałych warunków, od których zależy zastosowanie wspomnianej sankcji, będzie mógł on skutecznie ubiegać się o zamówienie publiczne z uwagi na brak naruszania konkurencyjności. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 czerwca 2014 r.; sygn. akt KIO 983/14

czytaj więcej »

Określenie ilości świadczeń, jakie zamawiający przewiduje nabyć w oparciu o umowę ramową, stanowi jednocześnie granicę maksymalnego zakresu zobowiązania. Udzielenie zamówienia w ilości większej niż założono jest działaniem niezgodnym z przepisami ustawy Pzp - wskazuje Urzędu Zamówień Publicznych w najnowszej opinii prawnej.

czytaj więcej »

W 2013 roku wartość udzielonych zamówień była wyższa o 8% w porównaniu do roku 2012, natomiast aż w 92% postępowań poniżej progów unijnych oferty wybierane były na podstawie kryterium cen, wynika z przyjętego przez rząd sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel