WYDANIE ONLINE

Błędna interpretacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia może zaprzepaścić szansę wykonawcy na wygranie przetargu. Dlatego też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zadać pytanie do siwz. Trzeba przy tym przestrzegać odpowiednich terminów, a to może okazać się nie lada wyzwaniem.

czytaj więcej »

Teza Odwołujący wykonawca powinien wykazać, że w istniejących realiach rynkowych nie jest możliwe zaoferowanie ceny na tak niskim poziomie, jak uczynił to konkurent. Przyjęcie odmiennego rozkładu ciężaru dowodu doprowadziłoby do tego, że wystarczające byłoby samo niepoparte żadnymi argumentami zanegowanie prawidłowości działań zamawiającego w odwołaniu. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1391/14

czytaj więcej »

Teza Nie jest obowiązkiem zamawiającego umożliwienie wszystkim uczestnikom aukcji elektronicznej realizacji zakładanej strategii udziału w aukcji ani takie prowadzenie aukcji, by w jej toku wykonawcy mogli kontaktować się z podwykonawcami oraz dostawcami sprzętu. Te kwestie leżą w wyłącznej domenie wykonawcy, który w sposób należyty powinien przygotować się do udziału w aukcji.  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1383/14

czytaj więcej »

Teza Jeżeli zamawiający skorzystał z możliwości, jakie daje mu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, uzupełniając niezbędne dokumenty niezłożone przez odwołującego wraz z ofertą, to nie może powtórzyć wezwania i ponownie żądać złożenia tych dokumentów. Wezwanie do uzupełnienia, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie może być bowiem ponawiane w odniesieniu do tej samej okoliczności. Brak staranności wymaganej od uczestnika rynku zamówień publicznych nie może przynieść innego skutku niż wykluczenie go z postępowania o udzielenie zamówienia. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1400/14

czytaj więcej »

Teza Zarówno umowa dzierżawy, jak i umowa leasingu zapewniają wykonawcy wystarczający tytuł do dysponowania określonymi rzeczami. A zatem brak jest podstaw do uznania, iż rzeczy te stanowią potencjał innego podmiotu w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1379/14

czytaj więcej »

 Błędna interpretacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia może zaprzepaścić szansę wykonawcy na wygranie przetargu. Dlatego też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zadać pytanie do siwz. Trzeba przy tym przestrzegać odpowiednich terminów, a to może okazać się nie lada wyzwaniem.

czytaj więcej »

Uchwalona przez sejm nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych ma pomóc przedsiębiorcom i wyrównać ich szanse na rynku. Wszystkie podmioty zajmujące się zamówieniami publicznymi niedługa czeka zmiana przepisów. Jednak nie wszystkie zmiany mogą odnieść oczekiwany skutek.

czytaj więcej »

Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy ma charakter kosztorysowy i jest ustalane na podstawie cen wyszczególnionych w formularzu ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót, to ceny jednostkowe będą podstawą skalkulowania rzeczywistego wynagrodzenia wykonawcy. A zatem kwoty te mają cechy samodzielnych cen za wykonanie poszczególnych pozycji składających się na zamówienie. W takiej sytuacji poszczególne kwoty powinny być rozpatrywane w kategorii rażąco niskiej ceny w odniesieniu do danej pozycji z formularza ofertowego. Takie wnioski płyną z kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie naruszenia art. 90 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

czytaj więcej »

Wykonawca w sposób szczególny powinien czuwać nad ciągłością zabezpieczenia wadialnego oferty. Musi mieć na uwadze, że – mimo zawieszenia terminu związania ofertą – dalej biegnie termin obowiązywania wadium. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1404/14

czytaj więcej »

Teza Odwołujący wykonawca powinien wykazać, że w istniejących realiach rynkowych nie jest możliwe zaoferowanie ceny na tak niskim poziomie, jak uczynił to konkurent. Przyjęcie odmiennego rozkładu ciężaru dowodu doprowadziłoby do tego, że wystarczające byłoby samo niepoparte żadnymi argumentami zanegowanie prawidłowości działań zamawiającego w odwołaniu. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1391/14

czytaj więcej »

Teza W sytuacji gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby nierozerwalnie z nim związane, jego zobowiązanie powinno wyraźnie wskazywać na zakres i charakter uczestnictwa w realizacji samego przedmiotu zamówienia. Uczestnictwo to może przybrać dowolną dozwoloną prawem postać, np.: podwykonawstwa, doradztwa, konsultacji czy nadzoru. W sytuacji gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby wiedzy i doświadczenia, niewątpliwie konieczny jest osobisty udział podmiotu udostępniającego w realizacji zamówienia. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1267/14

czytaj więcej »

Teza Nie jest obowiązkiem zamawiającego umożliwienie wszystkim uczestnikom aukcji elektronicznej realizacji zakładanej strategii udziału w aukcji ani takie prowadzenie aukcji, by w jej toku wykonawcy mogli kontaktować się z podwykonawcami oraz dostawcami sprzętu. Te kwestie leżą w wyłącznej domenie wykonawcy, który w sposób należyty powinien przygotować się do udziału w aukcji.  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1383/14

czytaj więcej »

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1400/14

czytaj więcej »

Teza Zarówno umowa dzierżawy, jak i umowa leasingu zapewniają wykonawcy wystarczający tytuł do dysponowania określonymi rzeczami. A zatem brak jest podstaw do uznania, iż rzeczy te stanowią potencjał innego podmiotu w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1379/14

czytaj więcej »

Uchwalona przez sejm nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych ma pomóc przedsiębiorcom i wyrównać ich szanse na rynku. Wszystkie podmioty zajmujące się zamówieniami publicznymi niedługa czeka zmiana przepisów. Jednak nie wszystkie zmiany mogą odnieść oczekiwany skutek.

czytaj więcej »

Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy ma charakter kosztorysowy i jest ustalane na podstawie cen wyszczególnionych w formularzu ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót, to ceny jednostkowe będą podstawą skalkulowania rzeczywistego wynagrodzenia wykonawcy. A zatem kwoty te mają cechy samodzielnych cen za wykonanie poszczególnych pozycji składających się na zamówienie. W takiej sytuacji poszczególne kwoty powinny być rozpatrywane w kategorii rażąco niskiej ceny w odniesieniu do danej pozycji z formularza ofertowego. Takie wnioski płyną z kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie naruszenia art. 90 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

czytaj więcej »

wiper-pixel