WYDANIE ONLINE

Uchwalona 29 sierpnia 2014 r. nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z pewnością szybko wyrwie zamawiających i wykonawców z wakacyjnego letargu. Jest bowiem nowelizacją ciekawą, ale to wcale nie oznacza, że pozytywnie wpłynie na rynek zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Teza W sytuacji, gdy potrzeby zamawiającego są obiektywnie uzasadnione, jest on uprawniony do wprowadzenia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców. Zawężenie to nie może mieć na celu preferowania określonego wykonawcy, ale uzyskanie produktu jak najbardziej odpowiadającego potrzebom zamawiającego. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1429/14

czytaj więcej »

Teza Każdy zamawiający przygotowujący postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego musi brać pod uwagę jego indywidualne potrzeby i wymagania. Fakt, iż w innych postępowaniach zamawiający formułowali odmienne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności dotyczące opisu warunków udziału w postępowaniu, nie dowodzi, że są one sprzeczne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1428/14

czytaj więcej »

Teza Pytanie do wykonawcy powinno wskazywać elementy oferty, które podczas jej badania wzbudziły wątpliwości i co do których zamawiający oczekuje wyjaśnień. Wykonawca musi wiedzieć, które elementy wyceny oferty były powodem zastrzeżeń zamawiającego i w jakim kierunku mają iść jego wyjaśnienia. Zamawiający nie może doprowadzać do sytuacji w której wykonawca domyśla się, które elementy wyceny oferty zostały zakwestionowane. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1399/14

czytaj więcej »

Teza Żądanie zamawiającego przedstawienia próbki na etapie składania ofert jest elementem potwierdzenia przez oferenta umiejętności wykonania zamówienia. Przeprowadzenie testów systemu informatycznego, w charakterze próbki jest usprawiedliwione z tego powodu, że w wielu postępowaniach nie wykonuje się tego typu zamówień zgodnie z postanowieniami specyfikacji. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 lipca 2014 r.; sygn. akt KIO 1395/14

czytaj więcej »

 Teza W razie wystąpienia przeszkody do nadania biegu odwołaniu z powodu braku pełnomocnictwa, czy też jego wadliwości, należy wezwać odwołującego, na podstawie art. 187 ust. 3 ustawy Pzp, do usunięcia stosownych braków formalnych, pod rygorem odrzucenia odwołania. Przepis ten został bowiem wprowadzony w celu umożliwienia uczestnikowi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego usunięcia braków formalnych odwołania.Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 11 sierpnia 2014 r.; sygn. akt XIX Ga 385/14

czytaj więcej »

Teza Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wyklucza możliwości zawarcia przez zamawiającego umowy z wykonawcą, który nie jest już związany złożoną w postępowaniu ofertą. Istotne jest to, czy wyraża on wolę zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kilkakrotne pisemne oświadczenia, powiązane z faktycznym zabezpieczeniem oferty wadium, jednoznacznie wskazują wolę wykonawcy zawarcia umowy i nie ma w takim przypadku miejsca na interpretację tego stanu faktycznego w kierunku uznania braku wyrażenia zgody na przedłużenie związania ofertą.  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 25 marca 2014 r.; sygn. akt KIO 449/14

czytaj więcej »

wiper-pixel