WYDANIE ONLINE

Niekiedy kontrakt zawarty między wykonawcą a zamawiającym wymaga modyfikacji. Jeśli mają one charakter istotny, to ich wprowadzenie do umowy jest obwarowane szczególnymi warunkami. Nieprzewidzenie tego rodzaju zmian w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu uniemożliwia ich przeprowadzenie

czytaj więcej »

Teza Kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej do umorzenia postępowania odwoławczego w razie uwzględnienia przez zamawiającego całości zarzutów odwołania zależą od stwierdzenia, że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.Wyrok Sadu Okręgowego we Wrocławiu z 10 lipca 2014 r.; sygn. akt X Ga 240/14

czytaj więcej »

Teza Ocena ofert w kryterium „Jakość wykonanego zadania” nie musi być proporcjonalna do liczby znalezionych błędów w systemie informatycznym. Jeśli z punktu widzenia zamawiającego istotne jest, aby wykonawca zidentyfikował wszystkie błędy objęte danym zadaniem, to może przyznać je tylko wykonawcy, który wypełni plecenie w pełni. Takie działanie nie będzie uznane za nierówne traktowanie wykonawcy.Wyrok KIO z 14 sierpnia 2014 r.; sygn. akt KIO 1564/14

czytaj więcej »

Teza Wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych jest okolicznością nieprzewidywalną. Nieuprawnione byłoby zatem udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w sytuacji wystąpienia okoliczności, które w przypadku starannej i rozsądnej oceny sytuacji można było przewidzieć. Dlatego z uwagi na charakter robót dodatkowych ryzyko ich wystąpienia jest trudne do skalkulowania przez wykonawcę na etapie składania ofert. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 sierpnia 2014 r.; sygn. akt KIO 1581/14

czytaj więcej »

Zamawiający powinien przyłożyć wagę do wyjaśnień składanych przez wykonawców odnośnie do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Musi ocenić, czy wykonawca faktycznie wykazał zasadność zastrzeżenia. Tylko wiarygodne wyjaśnienia stanowią podstawę do wyłączenia zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 sierpnia 2014 r.; sygn. akt KIO 1542/14

czytaj więcej »

wiper-pixel