WYDANIE ONLINE

Teza Subiektywne przekonanie danego wykonawcy o wystąpieniu rażąco niskiej ceny i wymuszanie na zamawiającym podjęcia procedury wyjaśnień zaoferowanej ceny nie znajduje potwierdzenia w przepisach ustawy Pzp. Składanie ofert z ceną niższą od wartości oszacowanej przez zamawiającego jest w postępowaniach przetargowych zjawiskiem naturalnym, które nie może być automatycznie postrzegane jako okoliczność uzasadniająca wątpliwości co do rzetelności kalkulacji ceny.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 25 września 2014 r.; sygn. akt KIO 1859/14

czytaj więcej »

Teza Przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów nie ustanawiają hierarchii dokumentów, jakie może złożyć wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 17 października 2014 r.; sygn. akt VII Ga 179/14

czytaj więcej »

Teza Zastrzeżenie całej treści odwołania jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest sprzeczne z prawem. Wykonawca może chronić elementów swojej oferty przez zastrzeżenie jawności ich treści. Jednak nie mają waloru tajemnicy przedsiębiorstwa zarzuty i żądania odwołania.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 października 2014 r.; sygn. akt KIO 1975/14

czytaj więcej »

Teza Oczywista omyłka pisarska jest zwykle wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, nigdy zaś uchybienia merytorycznego. Poprawienie jej nie może prowadzić do wytworzenia nowej treści oświadczenia woli. Mimo tego że poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej zawsze będzie skutkowało zmianą treści ofert, to należy pamiętać, że będzie to zmiana jedynie w znaczeniu technicznym, nie zaś merytorycznym. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 września 2014 r.; sygn. akt KIO 1891/14

czytaj więcej »

Teza Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wadium wszystkim wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza. Forma, w jakiej wadium zostało wniesione przez oferentów, nie ma tutaj znaczenia. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 8 października 2014 r.; sygn. akt II Ca 796/14

czytaj więcej »

Oferent powołujący się na potencjał ekonomiczny innego podmiotu musi wykazać zamawiającemu, iż dysponowanie zasobami tego podmiotu ma charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Natomiast po stronie wykonawcy i podmiotu, z którego zasobów chce on skorzystać ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody zamawiającego powstałe na skutek nieudostępnienia zasobów.

czytaj więcej »

 To zamawiający odpowiada za dokładne opisanie przedmiotu zamówieniaWszelkie niezbędne informacje umożliwiające oszacowanie kosztu wykonania zamówienia powinien dostarczyć zamawiający, ponieważ to on jest podmiotemodpowiadającym za opis przedmiotu zamówienia. Przerzucanie tego obowiązku nawykonawcę może rodzić duże trudności z uwagi na specyfikę rynku zamówień informatycznych i dużą konkurencję wśród firm z tej branży.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 października 2012 r; sygn. akt KIO 2053/12

czytaj więcej »

Teza Nie można odrzucić oferty wykonawcy w oparciu o domniemanie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, gdy takie domniemanie dotyczy czynu popełnionego nie przez wykonawcę, ale ewentualnie przez inny podmiot. Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że złożenie oferty przez wykonawcę stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 września 2014 r.; sygn. akt KIO 1863/14

czytaj więcej »

wiper-pixel