WYDANIE ONLINE

Znowelizowane przepisy ustawy Pzp funkcjonują już ponad 6 miesięcy. Czas więc na pierwsze resume. Specjalnie dla naszych czytelników omawiamy 4 poważne problemy, z którymi przyszło już zmierzyć się uczestnikom rynku zamówień publicznych. Poruszamy kwestie niezwykle istotne w szczególności w postępowaniach przekraczających progi unijne oraz współfinansowanych ze środków europejskich. Sprawdź, z czym możesz się spotkać.

czytaj więcej »

Problem Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający szacuje jego wartość na podstawie ofert innych wykonawców bądź przeprowadza dialog techniczny. Kiedy w takich sytuacjach zaistnieją przesłanki do wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp? W jaki sposób oferent może udowodnić, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji? Czy zamawiający wzywa go wówczas do złożenia wyjaśnień? Jeżeli tak, to na podstawie którego artykułu?

czytaj więcej »

Problem Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jaki dokument zgodnie z rozporządzeniem może potwierdzić spełnienie takiego warunku? Czy zamawiający w dalszym ciągu może żądać dokumentu potwierdzającego opłacenie składki?

czytaj więcej »

Czy konieczne jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na udział w czynnościach komisji przetargowej osoby podlegającej wyłączeniu na mocy art. 17 ust. 1 ustawy Pzp? Sytuacja może stać się szczególnie trudna, jeżeli taka konieczność zaistnieje ze względu na budzącą wątpliwości bezstronność eksperta zewnętrznego wynajętego w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Sprawdź, jakie czynności mogą zostać uznane za mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

czytaj więcej »

Problem W naszej ocenie – z uwagi na fakt, iż w obecnym stanie prawnym brak jest podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, a mowa jest o usługach społecznych (według załącznika nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE) – prawidłowym działaniem ze strony jednostki samorządu terytorialnego jest stosowanie ustawy Pzp dopiero od równowartości kwoty 750.000 euro w przypadku: a) usług szkoleniowych – wszystkich, finansowanych z różnych źródeł UE i ze środków budżetowych; b) wszystkich usług prawnych. Czy taka interpretacja jest właściwa? Każda usługa prawna, doradztwo – w obojętnie jakiej sprawie – może skończyć się przed np. sądem czy KIO. Czy w takim przypadku, by nie tworzyć wewnętrznego regulaminu, możemy stosować tylko zasady ustawy Pzp określone m.in. w jej art. 7?

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający szacuje jego wartość na podstawie ofert innych wykonawców bądź przeprowadza dialog techniczny. Kiedy w takich sytuacjach zaistnieją przesłanki do wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp? W jaki sposób oferent może udowodnić, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji? Czy zamawiający wzywa go wówczas do złożenia wyjaśnień? Jeżeli tak, to na podstawie którego artykułu?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej ocenie – z uwagi na fakt, iż w obecnym stanie prawnym brak jest podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, a mowa jest o usługach społecznych (według załącznika nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE) – prawidłowym działaniem ze strony jednostki samorządu terytorialnego jest stosowanie ustawy Pzp dopiero od równowartości kwoty 750.000 euro w przypadku: a) usług szkoleniowych – wszystkich, finansowanych z różnych źródeł UE i ze środków budżetowych; b) wszystkich usług prawnych. Czy taka interpretacja jest właściwa? Każda usługa prawna, doradztwo – w obojętnie jakiej sprawie – może skończyć się przed np. sądem czy KIO. Czy w takim przypadku, by nie tworzyć wewnętrznego regulaminu, możemy stosować tylko zasady ustawy Pzp określone m.in. w jej art. 7?

czytaj więcej »

Czy konieczne jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na udział w czynnościach komisji przetargowej osoby podlegającej wyłączeniu na mocy art. 17 ust. 1 ustawy Pzp? Sytuacja może stać się szczególnie trudna, jeżeli taka konieczność zaistnieje ze względu na budzącą wątpliwości bezstronność eksperta zewnętrznego wynajętego w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Sprawdź, jakie czynności mogą zostać uznane za mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel