WYDANIE ONLINE

Koszty postępowania odwoławczego są stosunkowo wysokie. Ta relacja dotyczy w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, których większe zaangażowanie w rynek zamówień publicznych jest celem dyrektyw unijnych. Zasądzenie kosztów postępowania ma więc niebagatelne znaczenie w decyzji o korzystaniu ze środków ochrony prawnej. W ostatnim czasie Izba proponuje interesujące rozwiązanie w tym zakresie. Sprawdź jakie.

czytaj więcej »

Przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp został wprowadzony nowelizacją ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r.Przepis ten wprowadził obowiązek określania przez zamawiającego wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1329/17 oraz 1330/17Pod koniec lipca br. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęła skarga na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, skierowana przez jednego z największych zamawiających w kraju. Zamawiający w skardze kwestionował nałożony przez Izbę nakaz usunięcia z dokumentów postępowania (opisu przedmiotu zamówienia) obowiązku zatrudnienia na umowy o pracę personelu kluczowego, który miałby być zaangażowany przez wykonawcę przy realizacji kluczowej części zamówienia.

czytaj więcej »

 ProblemProwadzimy postępowanie na realizację usług leśnych w 2017 roku z podziałem na 4 części. Już po ocenie formularzy ofertowych i JEDZ wiemy, że w części 1. będziemy musieli unieważnić postępowanie, ponieważ cena oferty przekracza kwotę, jaką przeznaczyliśmy na realizację zamówienia. W pozostałych pakietach trwają czynności związane z weryfikacją warunków i braku podstaw wykluczenia. Czy mogę już teraz przekazać informację o unieważnieniu postępowania w jednej z części? Musimy jak najszybciej rozpocząć na nią nową procedurę.

czytaj więcej »

ProblemCzy zamawiający w postępowaniu z wolnej ręki (na odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych z dróg i chodników gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej oraz konserwację przedmiotowych urządzeń o wartości powyżej unijnych progów) jest zobligowany żądać wszystkich dokumentów wymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentów? Czy  zaproszenie do negocjacji powinno zawierać formularz JEDZ, czy też jako wykonawca mamy sami pobrać ten dokument ze strony WWW? Czy przedmiotowe dokumenty możemy dostarczyć dopiero przed podpisaniem umowy, czy też musimy je przedłożyć w dniu negocjacji? Jeżeli zamawiający nie stawia żadnego warunku udziału w postępowaniu, to wykonawca nie wypełnia w JEDZ części dotyczącej warunków (część IV Kryteria kwalifikacji)?

czytaj więcej »

wiper-pixel