WYDANIE ONLINE

Składając wadium w formie gwarancji (przeważnie ubezpieczeniowej lub bankowej), wykonawcza musi pamiętać, że jej treść będzie weryfikowana przez zamawiającego. Pomimo że wykonawca nie jest wystawcą gwarancji, powinien jednak sprawdzić jej treść przed przekazaniem dokumentu zamawiającemu. Wadium nie podlega uzupełnieniu ani wyjaśnieniu. Konsekwencją wniesienia go w sposób nieprawidłowy jest odrzucenie oferty. Negatywne skutki nieprawidłowych lub niejednoznacznych postanowień gwarancji wadialnej dotykają zatem bezpośrednio wykonawcę, a nie bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, które przygotowało dokument.

czytaj więcej »

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy podmiot zamawiający może żądać m.in. przedłożenia wykazu usług. Wykazane zamówienia powinny zostać potwierdzone dokumentami wskazującymi na ich należyte wykonanie. W powszechnym obrocie w tym celu używa się referencji. Sprawdź, w jaki jeszcze sposób wykonawca może potwierdzić należytą realizację prac i do jakich wniosków w tym zakresie doszła Krajowa Izba Odwoławcza.

czytaj więcej »

ProblemCzy odstępując od umowy, Zamawiający powinien naliczyć kary umowne tylko za odstąpienie od umowy czy też za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeśli Zamawiający powinien naliczać również kary za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia, to do jakiego dnia mają one być naliczone?

czytaj więcej »

ProblemNasza jednostka organizacyjna w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez UE w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie przeprowadzała postępowanie na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zakupionych w ramach projektu. Pytanie dotyczy oszacowania wartości zamówienia i związaną z nim koniecznością udzielenia zamówienia zgodnie z trybami wskazanymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności). Czy zamawiający powinien oszacować wartość zamówienia na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zgodnie z tożsamością czasową zamówienia, tj. na okres 12 mies. (wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej - polisa na 12 mies.), czy na cały czas trwania projektu, tj. do 31 października 2021 r.? Kalkulując na okres 12 mies. wartość zamówienia, wskazuje na zastosowanie rozeznania rynku (20-50 tys. netto), szacując do końca projektu Zamawiający musi prowadzić postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.Trudność w ustaleniu wartości zamówienia powyżej 12 mies. rozumianej jako przewidywana wysokość składki ubezpieczeniowej związana jest z dużą ilością zmiennych występujących przy ubezpieczeniu komunikacyjnym. Zmieni się m.in. wartość pojazdu, liczba kilometrów, może zmienić się stan samochodu (ewentualne szkody zmieniają wysokość stawki itd.), sam samochód może ulec trwałemu uszkodzeniu i nastąpi wypłata odszkodowania, zmiany w prawie itd. Co do samego ustalenia wartości zamówienia, to czy wystarczające są ceny polis ubezpieczeniowych dla wskazanych parametrów samochodu i warunków ubezpieczenia, jakie zamawiający uzyskał np. na portalu rankomat pl?

czytaj więcej »

PytanieCzy art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) dopuszcza dla gminy możliwość udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy z podziałem na części zamówienia: część I - odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości; część II - zagospodarowanie odpadów? Jednocześnie informuję, że na terenie gminy nie ma zakładu zagospodarowania odpadów.

czytaj więcej »

ProblemCzy wykonawcy należy zatrzymać wadium na podstawie art. 46 ust. 4a? W przetargu nieograniczonym na świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych wymagaliśmy od wykonawców wniesienia wadium (publikacja ogłoszenia w BZP). Otrzymaliśmy tylko jedną ofertę i wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczenia OC, która nie potwierdziła spełniania warunku, ponieważ nie obejmowała działalności związanej z przedmiotem zamówienia (dotyczyła sprzątania) oraz została zawarta już po upływie terminu składania ofert.Ponadto wykonawca przedłożył oświadczenie własne o należytym wykonywaniu usługi, twierdząc, że nie uzyskał jeszcze referencji. W związku z powyższym wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów aktualnych na dzień składania ofert (polisa obowiązująca na dzień składania ofert) oraz aktualnych na dzień złożenia i potwierdzających spełnianie warunku (np. bieżąca polisa aneksowana o PKD związane z przedmiotem zamówienia), a także uzupełnienia referencji lub wyjaśnienia „uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze”, która uniemożliwia ich uzyskanie.W dniu, w którym upłynął wyznaczony termin na uzupełnienie dokumentów do sekretariatu zamawiającego, przyniesiono pismo, które nie zostało podpisane przez wykonawcę (wydruk komputerowy bez podpisu). Ponadto z treści pisma wynika, że wykonawca nie ma polisy ubezpieczeniowej spełniającej wymogi zamawiającego na dzień składania ofert. Wykonawca nie przedłożył również aneksu do bieżącej polisy, który rozszerzyłby PKD o działalność związaną z przedmiotem zamówienia. Wykonawca oświadczył, że nadal nie otrzymał referencji oraz dołączył do ww. pisma wydruk z poczty elektronicznej wykonawcy (również niepodpisany), z którego wynika, iż 20 sierpnia 2019 r. (termin składania ofert upłynął 12 sierpnia2019 r.) wykonawca wystąpił o wydanie referencji. Mając na uwadze powyższe, zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wykonawca nie wykazał spełniania warunków) oraz unieważnił przetarg na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.Czy przytoczone powyżej okoliczności - tj. przedłożone przez wykonawcę pismo bez podpisu (informacja o braku polisy i referencji) wraz z wydrukiem z poczty elektronicznej - mogą zostać uznane za próbę uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę i być podstawą do zwrotu wadium?

czytaj więcej »

wiper-pixel